Yıl:2014   Sayı: 10   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Gülşah ŞAHİN, Kamil ÖZER, Türkan SÖĞÜTÇÜ, Özhan BAYLI, Şakir SERBES, Hüseyin Ö. YURDAKUL, Zeynel DOHMAN, Gülçin GÖZAYDIN
KADINLARDA DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIĞI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Çanakkale bölgesindeki 20-49 yaş arası kadınların düzenli fiziksel aktivite (DFA) alışkanlığını, seçilen aktivite türünü, aktivitenin süresi ve sıklığını, aktiviteye katılma ya da katılmama nedenlerini tespit etmektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya Çanakkale merkezinde yaşayan, 20-49 yaş arası ve gönüllü 517 kadın katılmıştır. Çanakkale merkez nüfus temel alınmış, kadınların genel nüfusa oranı bulunmuş, 20-49 yaş arası olan kadın sayısı tespit edilmiş ve Çanakkale’nin yedi farklı bölgesindeki 20-49 yaş kadından örneklem grubu oluşturulmuştur. Kadınlar 20-29, 30-39 ve 40-49 yaş tabakalarına ayrılmıştır. Fiziksel aktivite alışkanlığı ve özelliklerini tespit için araştırmacı tarafından geliştirilen fiziksel aktivite alışkanlığını ölçen anket formu kullanılmıştır. Anket formunda kadınların düzenli fiziksel aktivite türünü, sıklığını, süresini, düzenli fiziksel aktiviteye başlama ve yapmama nedenlerini inceleyen sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler ortalama, standart sapma ve yüzde olarak sunulmuştur. Bulgular: Kadınların % 11.2’si düzenli fiziksel aktivite yapmaktadır. Kadınların % 62.1’nin tercih ettiği aktivite türü yürüme, % 22.4’nün aerobik- step, %15.5’nin diğer fiziksel aktivite türleridir. Çanakkale’de 20-49 yaş kadınların % 83.4’ü düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır. 20-29 yaş kadınların % 57.2’nin, 30-39 yaş kadınların % 58.4’nün ve 40-49 yaş kadınların % 56’nın en fazla tercih ettiği aktivite türü yürümedir. Sonuç: 20-49 yaş arası kadınlar arasında düzenli fiziksel aktivite yapma oranı düşüktür. En yüksek düzenli aktivite oranına 40-49 yaş kadınlar sahiptir. En çok tercih edilen aktivite türü yürümedir. Aktivite en sık haftada bir gün ve günde 1 saat uygulanmaktadır. En sık ifade edilen yapmama gerekçesi ise yeterli zamanın olmamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Kadın, AnketREGULAR PHYSICAL ACTIVITY HABITS IN WOMEN
 
Purpose: The purpose of this study was to determine the prevelance of regular physical activity (RPA) and to evaluate duration, type, frequency of physical activity of women between 20-49 years in Çanakkale. Material and methods: Study samples created according the population of women who were between 20-49 age living in Çanakkale city center. Total samples collected from seven different locations of city center. Samples divided in to three age categories that 20-29, 30-39 and 40-49 respectively. Questionnaire of physical activity was used for determine of physical activity habits, activity mode, duration, frequency, reasons for participation and nonparticipation. The qestionnaire was developed by researcher. The data were presented as mean, standard deviation and percentage. Findings: Analysis showed that % 11.2 of women was did regular physical activity % 83.4 of women were didn’t. Besides % 62.1 of women were preferred walking as physical activity. In addition % 22.4 of women were preferred aerobic- step and %15.5 of women were preferred other as physical activity. 57.2 % of women between 20-29 years, 58.4 % of women between 30-39 years and 56 % of women between 40-49 years were preferred walking as physical activity. Conclusion: The regular physical activity habit was low women between 20-49 years. The highest prevalence of physical activity was women between 40-49 years. The most preferred activity type was walking. The physical activity commonly performed once a week and an hour a day. Inadequate time was the most common reason for inactivity informed by women.

Keywords: Physical Activity, Women, QuestionnaireTam Metin