Yıl:2022   Sayı: 42   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Halit EGESOY, Ayşegül YAPICI ÖKSÜZOĞLU
KADIN FUTBOL OYUNCULARINDA SÜRAT, ÇEVİKLİK VE SIÇRAMA PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadın futbolcuların sürat, çeviklik ve sıçrama performansları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya Türkiye Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadele eden bir futbol kulübünde futbol oynayan 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır (n=20, yaş: 16,70±0.80 yıl, boy uzunluğu=161,70±0.05 cm, vücut ağırlığı=58,14±4.30 kg). Katılımcılara, 20 m sprint, aktif sıçrama ve çeviklik T testleri uygulanmıştır. Testlerden elde edilen çeviklik, sürat ve sıçrama değerleri arasındaki ilişkileri belirlemek için, korelasyon analizi tekniği kullanılmış ve parametreler arası ilişkiler Pearson korelasyon katsayısıyla belirlenmiştir. Bulgular: Yapılan analiz sonuçlarına göre, kadın futbolcuların ortalama sprint sürati değerleri 3.75±0.19 sn, dikey sıçrama değerleri 26.86±3.49 cm ve t-testi değerleri de 10.46±1.06 sn olarak bulunmuştur. Ayrıca, kadın futbolcuların sprint sürati, dikey sıçrama ve çeviklik özellikleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelendiğinde, tüm parametrelerin değerleri arasında p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Kadın sporcuların performanslarını istenen düzeyde geliştirmek için özellikle patlayıcı güç içeren sıçrama, yön değiştirme ve sprint gibi drillerin olduğu antrenmanlara antrenman planında yeteri kadar yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Kadın, Motorik Özellikler

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.4

THE EXAMINATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN SPEED, AGILITY AND JUMP PERFORMANCE IN FEMALE SOCCER PLAYERS
 
Aim: The purpose of this study was to examine the relationships between speed, agility and jump values of female soccer players. Method: Twenty female soccer players playing soccer in Turkey Female Soccer Third League participated in this study voluntarily (n=20, age: 16.70±0.80 years, height=161.70±0.05 cm, weight=58.14±4.30 kg). 20 m sprint, active jump and agility T tests were applied to the participants. The correlation analysis technique was used for the determination of relationships between agility, speed and jump values obtained from tests and correlations between parameters were determined by Pearson correlation coefficient. Results: According to the results of the analysis, the mean sprint speed values of female football players were 3.75±0.19 seconds, vertical jump values were 26.86±3.49 cm, and t-test values were 10.46±1.06 seconds. In addition, when the relationships between the sprint speed, vertical jump and agility characteristics of female football players were examined by correlation analysis, it was determined that there were significant relationships at the p<0.01 level between the values of

Keywords: Covid-19 Vaccine, Covid-19 Epidemic, Child Development, Views

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.4

Tam Metin