Yıl:2017   Sayı: 25   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

İsa SAĞIROĞLU, Serpil SALI ALI, Osman ATEŞ, Cem KURT
İYİ ANTRENMANLI BAYAN VOLEYBOLCULARDA KENDİ KENDİNE UYGULANAN MYOFASİAL GEVŞETME EGZERSİZ SÜRESİNİN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSI VE ESNEKLİK ÜZERİNE AKUT ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kendi kendine uygulanan farklı süreli (30 saniye-60 saniye) miyofasiyal gevşetme egzersizlerinin alt ekstremite esneklik ve dikey sıçrama performansı üzerine akut etkilerinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya aynı takımda oynayan 18 bayan voleybolcu katılmıştır. Sporculara, 48 saat arayla, randomize crossover çalışma deseni kullanılarak, kontrol, 30 ve 60 saniye süreli foam roller egzersizi olacak şekilde üç farklı uygulama yaptırıldı. Her uygulamanın sonrasında sporculara esneklik (S&R) ve yaylanarak sıçrama testi (CMJ) uygulandı. Bulgular: Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, üç uygulama arasında istatistiksel bir farka rastlanmadı (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak, hem 30 hem de 60 saniye süreli foam roller egzersizlerinin benzer etkiye sahip olduğu ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında esneklik ve dikey sıçrama performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığı görüldü. Bu sebeple, foam roller ile yapılan self-miyofasiyal gevşetme egzersizleri antrenman ya da yarışmalardan önce alternatif ısınma aracı olarak sporcular tarafından kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Foam Roller, Self-Miyofasiyal Gevşetme, Dikey Sıçrama, Esneklik

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.5

ACUTE EFFECT OF SELF-MYOFASCIAL RELEASE EXERCISE VOLUME TO VERTICAL JUMP PERFORMANCE AND FLEXIBILITY IN WELL-TRAINED WOMEN VOLLEYBALL PLAYERS
 
Aim: The aim of this study is to analyze the acute implications of myofascial releasing exercises with alternating periods (30-60 seconds) of self-training on the flexibility of lower extremity and vertical jump performance. Method: 18 female volleyball players playing in the same team participated in this study. The athletes were asked to take part in three different exercise routines as control, 30 and 60 seconds with the foam roller with 48 hours between each session using a random crossover design. At the end of each session, the athletes were tested on flexibility (S&R) and jumping performance (CMJ). Results: The results of the study have shown that there was no statistical difference between the three routines (p>0.05). Conclusion: In conclusion, both the 30-second and the 60-second foam roller exercises yielded similar effects, and when compared to the control group no negative effects regarding flexibility and vertical jumping performance were observed. For this reason, foam roller exercises can be used as an alternative warm-up method by athletes both before training sessions and competitions.

Keywords: Volleyball, Foam Roller, Myofascial Releasing, Vertical Jump, Flexibility

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.5

Tam Metin