Yıl:2014   Sayı: 13   Alan: ADLİ TIP  

Nalan Damla YILMAZ USTA
İNSAN İSKELETLERİNDE DENTAL YAŞ TAHMİNİ YÖNTEMLERİ VE BUNLARIN ADLİ TIP VE ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ
 
İnsan iskelet kalıntılarından biyolojik yaş tahmininde, adli tıp ve antropoloji bilimlerinde kullanılan birçok gösterge vardır. Bu yaş göstergelerinden önemli bir tanesi dişlerdir. Dişler, biyolojik yaş tahmini çalışmalarında güvenilir sonuçlar veren önemli postmortem kalıntılardır. Bu çalışmada diş formasyonu ve sürmesi, diştacının yapısal artışı, pulpa-dentin kompleksi, dişin kimyasal bileşimi, sement kalınlığı, dişin özgül ağırlığı, dental aşınma, diş rengi, dental dokuların flüoresanlığı, epidemiyolojik ölçütler ve karma yöntemler olmak üzere 11 dental yaşlandırma yöntemi değerlendirilmiştir. Bu yöntemlerin kullanım özellikleri ve güvenirlikleri irdelendikten sonra adli tıp ve antropoloji çalışmalarında uygulanabilirlikleri tartışılarak sonuca varılmıştır. İncelediğimiz yöntemlerden diş formasyonu ve sürmesi erişkin olmayan bireylerin iskeletlerinden yaş tahmini yapmada en güvenilir olanıdır. Erişkin bireylerin iskeletlerinden yaş tahmini yapmada ise dental aşınma en çok tercih edilen yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Diş, Dental Yaş Tahmini Yöntemleri, Antropoloji, Dental Antropoloji, Adli TıpTHE METHODS OF DENTAL AGE ESTIMATION IN HUMAN SKELETONS AND APPLICABILITIES OF THESE IN THE FORENSIC MEDICINE AND ANTHROPOLOGY STUDIES
 
In the biological age estimation from human skeletal remains, there are many indicators in using of forensic medicine and anthropology studies. Teeth are one of these indicators. They are important postmortem remains which provide reliable results in the biological age estimation studies. In this study, it has been examined total 11 dental age estimation methods as tooth formation and eruption, incremental structures in the tooth crown, the pulpo-dentinal complex, chemical composition of teeth, counts of layers in cementum, density of teeth, dental attrition, tooth colour, fluorescence of dental hard tissues, epidemiologic criteria, and combined methods. Benefits and reliabilities of these methods are examined and then are made inferences after are discussed applicabilites of these in the forensic medicine and anthropology studies. The tooth formation and eruption among these methods is the safest one in age estimation of skeletons of babies and children. On the other hand, dental attrition is the most preferred method in age estimation of skeletons of adults.

Keywords: Tooth, Methods Of Dental Age Estimation, Anthropology, Dental Anthropology, Forensic MedicineTam Metin