Yıl:2020   Sayı: 36   Alan: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  

Burhanettin ÇİĞDEM, Şeyda FİGÜL GÖKÇE, Aslı BOLAYIR, Nuryıl YILMAZ
İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYONDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANLARI VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE BEYİN OMURLİK SIVISI BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: İdiyopatik intrakranial hipertansiyon (IIH) beyinde yapısal bir lezyon ve beyin omurilik sıvısında (BOS) anormal bir bulgu olmaksızın kafa içi basınç artışı sendromunun belirti ve bulgularının olduğu bir hastalıkdır. IIH obesite ve inflamasyonla ilişkilendirilmektedir. Biz çalışmamızda IIH da nötrofil lenfosit oranları(NLO) ve vücut kitle indeksi(VKİ) ile BOS basıncı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Baş ağrısı ve papil ödemi olup BOS açılış basıncı 25 cmH2O ve üzeri ve BOS biyokimyası normal olan modifiye Dandy kriterlerine göre yeni IIH tanısı almış 41 (%87.2) kadın, 6 (%12.8) erkek 47 hasta ve 39(%83) kadın, 8 (%17) erkekten oluşan ve yaş ve cinsiyet uyumlu 47 sağlıklı gönüllü alınarak VKİ, Beyaz küre sayıları, NLO , BOS basınçları ve kranial MRG bulguları değerlendirildi. BULGULAR: NLO oranı hasta grubunda 2,3952±1,09 kontrol grubunda 1,9711±0,74 idi ve hasta grubununda anlamlı derecede yüksekti(p=0,02). Beyaz küre sayıları hasta grubunda 7,93±1,91 kontrol grubunda 7,11±1,42 anlamlı derecede yüksek bulundu(p=0,02). VKİ hasta grubunda 30,23±2,84, kontrol grubunda 26,31±3,97 olup anlamlı derecede yüksekti(p=0.00). NLO ile BOS basıncı arasında bir ilişki bulunamakla birlikte(p=0,58). NLO için kestirme değeri 1,95 olarak hesaplanmış ve 1,95 ve üzeri NLO değerleri ile BOS basıncı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır(p=0,04) VKİ ile BOS basıncı ve NLO arasında pozitif yönlü bir ilişki saptandı( p=0.001, r= 0,79; p=0,03, r= 0,21). Sonuç: IHH etyopatogenezi tam olarak anlaşılamamış olup mevcut bulgular obesite ve ona bağlı enflamasyonla ilişkilendirilmektedir. Bizim sonuçlarımız serum NLO düzeyinin IIH da inflamasyonu göstermede bir marker olarak kullanılabileceğini ve artmış inflamasyonun VKİ ve BOS basıncı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik İntrakranial Hipertansiyon, Nötrofil Lenfosit Oranları, İnflamasyon, Vücut Kitle İndeksi

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.1

EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIOS AND BODY MASS INDEX AND CEREBROSPINAL FLUID PRESSURE IN IDIOPATHIC INTRACRANIAL HYPERTENSION
 
Aim: Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a disease with signs and symptoms of increased intracranial pressure syndrome without a structural lesion in the brain and an abnormal finding in the cerebrospinal fluid (CSF). IIH is associated with obesity and inflammation. In our study, we aimed to evaluate the correlation between neutrophil-lymphocyte ratios (NLR) and body mass index (BMI) and CSF pressure in IIH. Method: Forty-seven patients consisting of 41 (87.2%) women and 6 (12.8%) men who had headache and papilledema, a CSF opening pressure of 25 cmH2O and above, and normal CSF biochemistry and were newly diagnosed with IHH according to the modified Dandy criteria, and 47 age-and gender-matched healthy volunteers consisting of 39 (83%) women and 8 (17%) men were included in the study, and their BMI, white blood cell counts, NLR, CSF pressures and cranial MRI findings were evaluated. RESULTS: The NLR ratio was 2.3952±1.09 in the patient group and 1.9711±0.74 in the control group and was significantly higher in the patient group (p=0.02) (p=0.02). The white blood cell counts were found to be significantly higher with 7.93±1.91 in the patient group and 7.11±1.42 in the control group (p=0.02). BMI was significantly higher with 30.23±2.84 in the patient group and 26.31±3.97 in the control group (p=0.00). Although there was no correlation between NLR and CSF pressure (p=0.58), the cut-off value for NLR was calculated to be 1.95, and a significant correlation was found between the NLR values of 1.95 and above and the CSF pressure (p=0.04). A positive correlation was found between BMI and CSF pressure and NLR ( p=0.001, r= 0.79; p=0.03, r= 0.21). Conclusion: The etiopathogenesis of IIH has not been fully understood, and the existing findings are associated with obesity and related inflammation. Our results indicate that serum NLR level can be used as a marker to show inflammation in IIH and that increased inflammation may be associated with BMI and CSF pressure.

Keywords: Idiopathic Intracranial Hypertension, Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Lnflammation, Body Mass Index

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.1

Tam Metin