Yıl:2020   Sayı: 34   Alan: TEMEL TIP BİLİMLERİ  

Necati OZPINAR, Hulya OZPINAR, Nuraniye ERUYGUR, Tuğba KAYA
HYPERİCUM SCABRUM L. METHANOL EKSTRAKTININ ANTİ-TRİCHOMONAS AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada, Hypericum scabrum’un metronidazole duyarlı ve dirençli Trichomonas vaginalis’ler üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Hypericum scabrum örnekleri Sivas-Ankara karayolundan toplandı. Toprak üstü kısımları kurutularak masserasyon yöntemi ile methanol ekstaksiyonu yapıldı. Elde edilen ekstraktlara GC-MS analizi yapılarak olası etken maddeler tespit edildi. Trichomonas vaginalis suşarı 5 mg/mL, 2.5 mg/mL, 1.25 mg/mL, 0.6 mg/mL, 0.3 mg/mL, 0.15 mg/mL konsantrasyonlarda bitki ekstraktları ile muamele edildi. Bulgular: Metronidazol dirençli Trichomonas vaginalis suşalarının Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu 2 saatlik bir muamele sonunda 2.5 mg/mL, 4 saatlik muamele sonunda ise 1.25 mg/mL lik konsantrasyonlarda olduğu görüldü. Bu very metronidazole duyarlı suşlarda ise 2 saat sonunda 2.5 mg/mL, 4 saat sonunda ise <0.15 mg/mL olarak tespit edildi. Sonuç: Hypericum scabrum’un özellikle metronidazole dirençli suşlar üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Bulgularımız bu bitkinin yeni ilaç aktif bileşik izolasyonu için kullanılabileceği düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hypericum Scabrum, Anti-Trichomonas Aktivite, GC-MS

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.2

EVALUATION OF ANTI-TRICHOMONASE ACTIVITIES OF METHANOL EXTRACT OF HYPERICUM SCABRUM L.
 
Aim: The objective of the study to evaluate the methanolic extracts of aerial parts of Hypericum scabrum L. for in vitro anti-trichomonase activity. Methods: Plant material were collected during the flowering period from natural populations in Sivas province of Turkey. Collected locality is: B6 Sivas: Sivas-Ankara road. The extracts obtained were analyzed by GC-MS to identify possible active substances. Trichomonas vaginalis strain was exposed with plant extracts at concentrations of 5 mg / mL, 2.5 mg / mL, 1.25 mg / mL, 0.6 mg / mL, 0.3 mg / mL, 0.15 mg / mL. Result: The minimum inhibitory concentration (MIC) was found to be 2.5 mg/mL at the end of 2 hours, 1.25 mg/mL at the end of 4 hours, and 0.6 mg/mL at the end of 24 hours after resistant T. vaginalis strains exposed to H. scabrum methanol extract. When susceptible strains are to investigated, at the end of 2 hours the MIC value of 2.5 mg/mL is the lowest dose to the study, at 4 hours later even at the concentration of 0.15 mg/mL, no live parasite is found. Conclusion: The obtained results suggest that the finding can used to further bio-assay guided active compound isolation from this plant as promising resource.

Keywords: Hypericum Scabrum, Anti-Trichomonas Activity, GC-MS

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.2

Tam Metin