Yıl:2016   Sayı: 18   Alan: DİĞER TIP BİLİMLERİ  

Haluk ŞENGÜN, Selma SÖYÜK
HASTANELERDE ÖRGÜTSEL GÜVEN: BİR ÖRNEK UYGULAMA
 
Bu çalışma sağlık çalışanlarının örgütsel güven düzeylerini belirlemek, örgütsel güven düzeyi ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Araştırma sağlık çalışanlarının sosyo demoğrafik özeliklerini tanımlayan bir anket formu ile örgütsel güven ölçeğinden oluşmuş tanımlayıcı bir çalışmadır. Veriler, araştırmaya katılmaya istekli, iki özel hastaneden, toplamda 534 sağlık çalışanından elde edilen, 409 adet geçerli anket ile yapılmıştır. Örneklem seçimi tesadüfi olarak belirlenmiştir. Örgütsel güven boyutları ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde; her güven boyutunun bölümlere göre farklılık gösterdiği, yöneticiye güvenin en çok acil yoğun bakım bölümde, kuruma güvenin çocuk hastalıkları bölümünde, çalışma arkadaşlarına güvenin ise cerrahi bilimlerde en yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarına güven en yüksek kadın çalışanlarda çıkmıştır. Yöneticiye güven kuruma ve yaşa göre farklılaşmaktadır. Kuruma güven mesleki deneyime göre en yüksek ortalama 1-5 yıl grubuna aittir. Yöneticiye güven çalışma şekline göre en yüksek sadece gündüz çalışanlarına aittir. Kuruma güven çalışma şekline göre en yüksek nöbet usulü çalışanlarda yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güven, İlişki, Örgüt, Boyut, Sağlık, Çalışan, Hastane, Kurum, Düzey

Doi: 10.17363/SSTB.20161816492

ORGANIZATIONAL TRUST IN HOSPITALS: A MODEL STUDY
 
This study was conducted to determine the levels of organizational trust of health workers and to determine the relations between their levels of organizational trust and socio-demographic characteristics. This is a descriptive study comprising of the organizational trust scale and a questionnaire form identifying the socio-demographic characteristics of health workers. Data were collected through 409 valid questionnaires obtained from 534 health workers from two private hospitals, who volunteered to participate in the research. The sample was randomly selected. An evaluation of the findings related to the dimensions of organizational trust demonstrates that each dimension of trust varies by department, with the highest trust in supervisor being in the department of emergency intensive care, the highest trust in the institution being in the department of pediatrics, and the highest trust in coworkers being in the department of surgical sciences. The highest trust in coworkers was found to be among female workers. Trust in supervisor varies by institution and age. The highest average trust in institution belongs to the group with an occupational experience of 1-5 years. Trust in supervisor varies by mode of work, with those who work only during daytime having the highest average. The highest trust in institution was found to be among those working in shifts as a mode of work.

Keywords: Trust, Relation, Organization, Dimension, Health, Worker, Hospital, Institution, Level

Doi: 10.17363/SSTB.20161816492

Tam Metin