Yıl:2015   Sayı: 14   Alan: SAĞLIK İDARESİ  

Keziban AVCI, Füsun TERZİOĞLU
HASTANELERDE HEMŞİRE İŞGÜCÜ PLANLAMASI
 
Amaç: Bu makalede, hemşire iş gücü planlamasına yönelik farklı yöntem ve yaklaşımların güncel literatürün ışığında tartışılması amaçlanmıştır. Kapsam: Dünyada ve ülkemizde sağlık sektöründeki insan gücünün, özellikle de hemşirelerin niceliksel yetersizliği artarak devam etmektedir. Bu koşullarda mevcut insan gücünün en etkin ve verimli nasıl kullanılacağına ilişkin maliyet etkin yöntemler planlanmakta ve geliştirilmektedir. Sağlık hizmetlerinde en önemli maliyet unsurlarından birisi olan insan kaynaklarının planlanması, eğitimi, düzenlenmesi ve sonuç olarak en uygun hale getirilmesi öncelikli konulardan birisini oluşturmaktadır. Sonuç ve öneriler: Sağlık insan kaynakları içerisinde sayısal üstünlüğe sahip olan hemşire insan gücüne olan gereksinimin gerçekçi olarak tespit edilmesi zorunludur. Sağlık insan gücü maliyet etkin bir şekilde planlandığında, hem hemşirelik uygulamalarının kalitesi, hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği artacaktır hem de hemşire fazlalığı ve yetersizliği veya aşırı iş yükü nedeniyle işten ayrılma, iş yeri değiştirme gibi istenmeyen durumlar azalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire İş Gücü, Hemşire İş Yükü, PlanlamaNURSING WORKFORCE PLANNİNG AT THE HOSPİTALS
 
Aim: The aim of the study was to review different nursing workforce planning methods and approaches. Background: Deficiency of labor force in the health sector especially quantitative shortage of nurses continues to increase in the world and Turkey. Under this circumstance cost effective and efficient methods are planned and developed to use of the available work force. Planning, organizing and optimization of human resources which is one of the most important cost factors in health service and training of nurse managers are priority issues. Results and Conclusion: Workforce for nurses who has a numerical superiority in health human resource should be determined realistically. When health workforce planning is planned cost effectively, the quality of nursing practice, patient satisfaction and patient safety will increase and redundancy due to work overload or excess and insufficient number of nurses and unwanted situations such as workplace change will decrease.

Keywords: Nursing Workforce, Nursing Workload, PlanningTam Metin