Yıl:2016   Sayı: 21   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Ayşe TÜRKSOY, Burcu GÜVENDİ, Mustafa ŞAHİN, Murat KORKMAZ
GÜREŞ YILDIZ MİLLİ TAKIM SPORCULARIN ÖZ-YETERLİK, BAŞARI ALGISI VE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
The purpose of this study was to determine the level of self-efficacy, perception of success and motivation of junior national wrestling team athletes according to some independent variables, and to investigate the relationship between them. A total of 55 athletes composed of 15 girls and 40 boys ( age=16.21± 0.73) taking part in the national camps participated in the study. ‘The Children’s Version of the Perception of Success Questionnaire’, ‘Motivation Scale’ and ‘Self-Efficacy Scale’ were used to collect data. Spearman’s Product Moment Correlation, Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests being the non-parametric tests were used in the data analysis in which normal distribution conditions were not fulfilled. According to the results, self-efficacy, task and ego orientations of the wrestlers were found to be at middle level and high level, respectively. The scores of extrinsic and intrinsic motivation were high whereas motivation scores were at middle level. Correlation analysis showed that there were mid-level positive correlation between the task orientation and intrinsic motivation and also a low-level positive correlation between task orientation and extrinsic motivation. Mid-level positive correlations were determined between ego orientation and intrinsic motivation and also between self-efficacy and intrinsic motivation. Significant differences were observed in intrinsic motivation to ‘experience stimulation’ by gender (Z=-2.460, p<0.05) and also in task orientations by gender (Z=-2.164, p<0.05) and by place to start wrestling (Z=-2.171, p<0.05). There were no significant differences in the level of task and ego orientations, self-efficacy and motivation by age, sport year and the number of being national athletes. The levels of intrinsic motivation and task orientation of girls were higher than the boys with regard to gender and also the individuals who started wrestling in the sports clubs had higher level of task orientation than those who started wrestling in the wrestling training center.

Anahtar Kelimeler: Güreş, Öz Yeterlik, Güdülenme, Başarı Algısı

Doi: 10.17363/SSTB.20162124008

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY, PERCEPTION OF SUCCESS AND MOTIVATION IN JUNIOR NATIONAL WRESTLING TEAM ATHLETES
 
Çalışmanın amacı güreş yıldız milli takım sporcularının öz-yeterlik, başarı algısı ve güdülenme düzeylerinin bazı bağımsız değişkenlere göre belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmanın evrenini; yıldızlar kategorisindeki milli sporcular oluştururken örneklemini ise kamplarda yer alan ve çalışmaya katılan yaş ortalamaları 16.21± 0.73olan 15 kız, 40 erkek toplam 55 sporcu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; ‘Başarı Algısı Envanterinin Çocuk Versiyonu’, ‘Güdülenme Ölçeği’ ve ‘Öz-yeterlik Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde normal dağılım koşulları yerine gelmediği için istatistiki yöntem olarak; betimleyici istatistikler, Spearman Korelasyon Analizi, non-parametrik testlerden Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda güreşçilerin öz-yeterlikleri orta düzeyde, görev ve ego yönelimleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Dışsal ve içsel güdülenme puanları yüksek, güdülenmeme puanları ise orta düzeydedir. Korelasyon analizi sonucunda, görev yönelimi ile içsel güdülenme arasında orta düzeyde pozitif yönde ve görev yönelimi ile dışsal güdülenme arasında ise düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki görülmüştür. Ego yönelimi ile içsel güdülenme arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Öz-yeterlik ile içsel güdülenme ve dışsal güdülenme arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. İçsel güdülenme alt boyutu olan ‘uyaran yaşamak için içsel güdülenme’ boyutunda katılımcıların cinsiyetleri açısından anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (Z=-2.460, p<0.05). Katılımcıların cinsiyete (Z=-2.164, p<0.05) ve spora başlama yerine göre (Z=-2.171, p<0.05) görev yönelimlerinde anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Görev ve ego yönelimi, öz yeterlik ve güdülenme düzeylerinde yaş, spor yılı ve millilik sayısına göre anlamlı bir fark yoktur. Cinsiyet açısından kızların içsel güdülenme ve görev yönelimli olma düzeyleri erkeklerden daha yüksek olduğu ayrıca güreşe spor kulüplerinde başlayanların, güreş eğitim merkezinde başlayanlara göre görev yönelimli olma düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords: Wrestling, Self-Efficacy, Motivation, Perception of Success

Doi: 10.17363/SSTB.20162124008

Tam Metin