Yıl:2016   Sayı: 21   Alan: DİĞER TIP BİLİMLERİ  

Funda ÖZPULAT
GÜNLÜK AKTİVİTELERE BAĞLI EL- BİLEK SORUNLARI
 
Bu çalışma, günlük aktivitelere bağlı el-bilek sorunlarının yaygınlığını saptamak amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 16 Kasım 2015 - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında Afyon Devlet Hastanesi polikliniklerine başvuran bireylere (n=400) uygulanmış, veri toplamada araştırmacı tarafından geliştirilen ve 3 bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların yaşları 18 ile 86 arasında değişmektedir ve yaşlarının ortanca değeri 40.0’dır. Katılımcıların %67.8’i kadınlardan oluşurken, %73.5’i evlidir. Araştırma sonunda el ve el bileğinin sıklıkla kullanıldığı faaliyetler arasında bulaşık yıkamanın ilk sırada yer aldığı, katılımcıların el bileğinde ağrı, parmakların erken yorulması ve parmaklarda uyuşukluk şikayetlerinin bulunduğu, katılımcıların yaşlarıyla el ve el bileğiyle ilgili şikayetleri arasında ve el ve el bileğiyle ilgili şikayetlerine tanı konulma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Toplumu, Günlük Aktivite, El- Bilek Sorunları

Doi: 10.17363/SSTB.20162124007

HAND–WRIST DISORDERS CAUSED BY DAILY ACTIVITIES
 
This study was planned to determine the prevalence of hand–wrist disorders caused by daily activities. Designed as a descriptive research, this study was conducted with persons (n=400) who were treated at Afyon State Hospital polyclinics between November 16, 2015 and June 30, 2016, data were collected by using a three-part survey form developed by the researcher. The ages of the participants ranged from 18 to 86 years and the median age was 40.0. While females constituted 67.8% of the participants, 73.5% were married. As a result of the research, it was determined that washing-up ranked first among the activities in which hands and wrists were frequently used and that a majority of the complaints involved wrist pain, rapid onset of tiredness in the fingers and they finger numbness. Additionally, it was found that the complaints of the females differed from those of the males, that the degree of difference was not high enough to be statistically significant and that the diagnostic status of the complaints varied according to gender.

Keywords: Turkish Society, Daily Activity, Hand–Wrist Disorders

Doi: 10.17363/SSTB.20162124007

Tam Metin