Yıl:2016   Sayı: 19   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Mehmet YANIK
GREGORC ÖĞRENME STİLİNE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin (BESYO) Gregorc öğrenme stiline göre tercih ettikleri öğrenme stillerinin belirlemesi ve bu tercihlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışma Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve tesadüfi örneklem metodu ile seçilen toplam 480 (men=223,women=257) öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Gregorc Öğrenme Stilleri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde dökümleri alınmış, Kaykare (X2) testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda çalışmaya katılan BESYO öğrencilerinden 36,9 % bölümünün Somut Rastgele (Cr) öğrenme stilini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Pes öğrencilerinin öğrenme stillerinin cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve algılanan akademik başarı değişkenleri ile arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p>0.05), sınıf seviyesi değişkeni ile aralarında anlamlı bir farklılık olduğu (p<0.05) görülmüştür. Buna göre Beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki ders içeriklerinin planlanmasında öğrencilerin baskın olan öğrenme stilleri dikkate alınarak uygun öğretim yöntemleriyle derslerin işlenmesi ve ders müfredatlarının buna göre hazırlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gregorc Öğrenme Stili, Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Programı

Doi: 10.17363/SSTB.20161919749

EVALUATION OF THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS' LEARNING STYLES ACCORDING TO THE GREGORC LEARNING STYLE
 
Abstract: This study aims to determine the learning styles preferred by Physical Education and Sports School (PES) students according to the Gregorc learning style and to evaluate these preferences with regard to some variables. This study uses the relational screening model and was conducted on 480 (nmale=223,nfemale=257) students attending Balıkesir University Physical Education and Sports School selected using random sampling method. "Gregorc Learning Style Delineator" and "Personal Information Form" have been used as a data collection tool. The analysis has determined that, out of all the PES students which took part in the study, 36.9 % prefer the concrete random (CR) learning style. Taking into account the results of this research, it is strongly suggested that the dominant learning styles of the students be taken into account when planning the content of the curriculum and during the teaching phase at physical education and sports schools.

Keywords: Learning Style, Curriculum, Individual Differences in Education , Physical Education and Sports School

Doi: 10.17363/SSTB.20161919749

Tam Metin