Yıl:2015   Sayı: 16   Alan: SPORCU PSİKOLOJİSİ  

Ahmet ATALAY, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Mehmet KOÇAK, Abdurrahman KIRTEPE, Özgür KARATAŞ
FUTSAL OYUNCULARININ KOLEKTİF YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı 23-27 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Futsal Lig müsabakalarına katılan öğrenci-sporcuların kolektif yeterlik düzeylerini farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma 23-27 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Futsal Lig müsabakalarına katılan 14 takım içerisinden rastgele yöntemle belirlenmiş 119 öğrenci-sporcu üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrenci-sporcuların kolektif yeterlik düzeyini belirlemek amacı ile katılımcılara anket uygulanmıştır. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.925 değeri elde edilmiştir. Man Whitney U, Kruskal Wallis, ANOVA, Independent samples t-test teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Araştırma sonunda katılımcıların kolektif yeterlik inancının yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet, yaş lisans süresi, takımda oynama süresi, takımdaki sporcu sayısı ve oyuncuların pozisyonları değişkenleri açısından irdelenen kolektif yeterlik ve performans ilişkisinde önemli farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Futsal, Kolektif Yeterlik, Lig, Yarışma

Doi: 10.17363/SSTB.20151610879

ANALYSIS OF COLLECTIVE COMPETENCE PERCEPTIONS OF FUTSAL PLAYERS IN TERMS OF SOME VARIABLES
 
The purpose of this study is to analyze the collective competence levels of student-athletes who participated in Universities Futsal League competitions held in Antalya on 23rd-27th February in terms of different variables. The applied research was conducted on a total of 119 student-athletes randomly selected among 14 teams that participated in Universities Futsal League competitions held in Antalya on 23rd-27th February. With the purpose of determining the collective competence level of student-athletes, the participants were applied a questionnaire. Simple Random Sampling was applied in the research. Data obtained from the research were analyzed with SPSS 18 Statistics program. Cronbach’s Alpha coefficient was found to be 0,925. The research was extended by applying Man Whitney U, Kruskal Wallis, ANOVA, Independent samples t-test techniques. At the end of the research, it has been concluded that the participants have high collective competence belief. It is also understood that there are significant differences in the relation between collective competence and performance discussed in terms of the variables of sex, age, license duration, duration of playing in the team, number of athletes in the team and the positions of players.

Keywords: Futsal, Collective Competence, League, Competition

Doi: 10.17363/SSTB.20151610879

Tam Metin