Yıl:2021   Sayı: 38   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Halit EGESOY, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, İzzet KIRKAYA, Aydın İLHAN, Arif Süleyman IŞIK
FUTBOLDA GENÇ TAKIM OYUNCULARININ OYNADIKLARI MEVKİLERE GÖRE YAPISAL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, futbolda genç takımlarda oynayan oyuncuların oynadıkları mevkilere göre yapısal ve motorik özelliklerinin bir karşılaştırmasını yapmaktır. Yöntem: Çalışmaya, yaşları 16-18 arası olan toplam 41 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Yapılan ölçümler neticesinde, deneklerin yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, dikey sıçrama, anaerobik güç,10m ve 30m sürat değerleri belirlenmiştir. Ölçümler neticesinde elde edilen veriler, SPSS paket programda istatistik olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmanın sonucunda, savunma oyuncularının diğer mevkilerdeki oyunculara göre daha uzun boylu ve kilolu oldukları belirlenmiş, fakat bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Hücum oyuncularının 10m sürat testindeki değerleri, diğer mevkilerde oynayan oyuncuların değerlerinden daha iyi bulunmuş ve bunun anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Yapılan diğer ölçümlerde mevkiler arası bir karşılaştırma yapıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Sporcu, Motorik Özellikler

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC89/.38.1

THE COMPARISON OF THE STRUCTURAL AND MOTORIC PROPERTIES OF JUNIOR PLAYERS ACCORDING TO THEIR POSITIONS IN SOCCER
 
Aim: The purpose of this study was made a comparison of young soccer players according to their positions in game in terms of structural and motoric properties. Method: Total 41 soccer players who were between 16-18 ages participated voluntary to this study. Age, height, weight, body mass index, body fat percentage, vertical jumping, anaerobic power,10m -30m speed values were determined. The data were analyzed statistically with SPSS program. Results: At the end of this study, the defender players were taller and heavier than the other position’s players. But this difference was not significant statistically (p<0.05). Conclusion: The attack players were faster than the others in 10m speed test. This difference was significant (p<0.05). In other measurements, there were no relations statistically according to the player’s positions.

Keywords: Soccer, Athlete, Motoric Properties

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC89/.38.1

Tam Metin