Yıl:2021   Sayı: 39   Alan: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON  

Atiye KAŞ ÖZDEMİR, Şule ŞİMŞEK, Ayşe Nur OYMAK SOYSAL, Recep ERDAL
FARKLI KAS-İSKELET AĞRILARI VE SOSYOKÜLTÜREL ÖZELLİKLER: ÖZEL NOBEL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Farklı kas-iskelet sistemi ağrılarında bazı sosyodemografik ve kültürel özelliklerin ağrı algısı ve ağrı şiddeti üzerine etkisini değerlendirip, ağrıya ilişkin bazı özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tüm katılımcıların demografik bilgileri ve sosyokültürel özellikleri kaydedilerek; ağrı algısı ve ağrı şiddetini değerlendirmek için İskandinav Kas-İskelet Sorgu Formu ve McGill Ağrı Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya subakut ve kronik 9 farklı bölgeden kas-iskelet sistemi ağrısı olan 372’si kadın, 172’si erkek olmak üzere 544 (40,74±14,53) olgu dahil edilmiştir. Sosyokültürel faktörlerin ağrı şiddeti ve ağrı algısına (duyusal ve algısal boyutta) etkisi incelendiğinde; öğrenim durumu yükseldikçe ağrı şiddeti ve ağrı algısının azaldığı, köyde yaşayan katılımcıların ağrı şiddetlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ağrı şiddeti ve ağrı algısı kadın bireylerde daha yüksek bulunurken, yaş ile birlikte de arttığı belirlenmiştir. Katılımcıların ağrı şiddeti ile ağrı algısı arasındaki ilişki incelendiğinde; ağrı şiddeti ile duyusal ağrı algısı arasında pozitif yönde yüksek, algısal boyut arasında orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Duyusal ve algısal ağrı boyutları arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Bireylerin kronik ağrı yaşantısı ve ağrıyı algılama düzeyleri, sosyal ve kültürel özelliklerden etkilendiğini gösteren kanıtlar mevcuttur. Ağrı sağaltımında tedavi planlanması yapılırken bireylerin sosyokültürel özelliklerinin de dikkate alınması tedavi etkinliğine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Subakut Ağrı, Kronik Ağrı, Sosyoekonomik Düzey, Egzersiz Alışkanlığı, İkamet Edilen Yer

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.6

DIFFERENT MUSCULOSKELETAL PAINS AND SOCIOCULTURAL FEATURES: THE CASE OF PRIVATE NOBEL PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MEDICAL CENTER
 
Aim: It was conducted to evaluate the effect of some sociodemographic and cultural characteristics on pain perception and pain intensity in different musculoskeletal pains and to determine some characteristics related to pain. Method: By recording the demographic information and sociocultural characteristics of all participants; Scandinavian Musculoskeletal Questionnaire and McGill Pain Scale Short Form were used to assess pain perception and pain intensity. Results: 544 patients (40.74±14.53), 372 women and 172 men, with subacute and chronic musculoskeletal pain were included in this study. When the effect of sociocultural factors on pain intensity and pain perception (sensory and perceptual dimensions) is examined; it was determined that as the education level increased, the severity of pain and pain perception decreased, and the pain intensity of the participants living in the village was higher. While the severity of pain and pain perception were higher in female individuals, it was determined that they also increased with age. When the relationship between pain intensity and pain perception of the participants is examined; positive high relationship was found between the intensity of pain and sensory pain perception, and a moderate relationship was found between perceptual dimension. A high positive correlation was found between sensory and perceptual pain dimensions. Conclusion: Chronic pain experience and pain perception levels are affected by social and cultural characteristics. Sociocultural characteristics of individuals should also be taken into consideration in pain relief. Studies examining the effects of different sociocultural characteristics such as language, religious belief, family structure, pet feeding or interaction with animals on musculoskeletal pain are also needed.

Keywords: Subakut Pain, Chronic Pain, Socio-Economic Situation, Exercise Habits, Residential Place

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.6

Tam Metin