Yıl:2021   Sayı: 38   Alan: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE  

Betül KOÇAK, Hande ÖNGÜN YILMAZ
ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada enfeksiyon nedeniyle hastaneye başvuran okul öncesi çocukların beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve enfeksiyon sıklığı ile büyüme ve gelişme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu araştırma, İstanbul'daki bir hastaneye enfeksiyon nedeniyle başvuran 3-6 yaş arası toplam 110 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, çocuğun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, enfeksiyon sıklığı, temizlik alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve besin tüketim sıklığı ile ilgili soruların yer aldığı bir anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bulgular: Beden kütle indeksi (BKİ) Z skorlarına göre çocukların %8,1'i çok zayıf, %9,1'i zayıf, %44,5'i normal, %21,8'i fazla kilolu ve %16,4'ü obezdir. Çocukların %36,4'ü yılda 1-3 kez enfeksiyon geçirirken, %63,6'sı yılda 4 ve daha fazla kez enfeksiyon geçirmektedir. Sık sık odaları temizlenen çocuklarda enfeksiyon sıklığı daha fazladır (p<0.05). D vitamini dışında çocukların günlük enerji ve besin ögeleri tüketimi ile enfeksiyon sıklığı arasında ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Daha az D vitamini tüketen çocuklar yılda 4 veya daha fazla enfeksiyon geçirmektedir (p<0.05). Sonuç: Çocukluk çağında sık görülen enfeksiyon hastalıkları büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir. Enfeksiyon ve yetersiz beslenme arasındaki ikili ilişki nedeniyle sık enfeksiyon geçiren çocukların beslenme durumu ve büyüme gelişmeleri yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Beslenmesi, Enfeksiyonlar, Büyüme ve Gelişme, Beslenme Durumu

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC8985/.38.4

EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS AND RELATED FACTORS IN PRESCHOOL CHILDREN ADMITTED TO HOSPITAL DUE TO INFECTION
 
Aim: In this study, it was aimed to evaluate the nutritional status of preschool children who were admitted to the hospital due to infection, and to determine the relationship between the frequency of infection and their growth and development. Method: This descriptive cross-sectional study was conducted with a total of 110 children aged between 3 and 6 years who applied due to infection to a hospital in Istanbul. Data collection was made with face to face interviews with a questionnaire form including questions about the child's age, gender, health status, infection frequency, cleaning habits, anthropometric measurements, and food consumption frequency. Results: According to body mass index (BMI) Z scores, 8.1% of the children were severely thin, 9.1% thin, 44.5% normal, 21.8% overweight, and 16.4% obese. While 36.4% of the children having infection 1-3 times a year, 63.6% having infection 4 and more times a year. Children whose rooms were cleaned frequently had more infections (p<0.05). There was no relationship between the children's daily energy and nutrient consumption and the infection frequency (p>0.05) except vitamin D. Children who consumed less vitamin D had 4 or more infections yearly (p<0.05). Conclusion: Frequent infectious diseases during childhood affect growth and development. Due to the bilateral relationship between infection and malnutrition, the nutritional status and growth developments of children with frequent infections should be followed closely.

Keywords: Child Nutrition, Infections, Growth and Development, Nutritional Status

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC8985/.38.4

Tam Metin