Yıl:2016   Sayı: 21   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Burcu GÜVENDİ, Nurgül KESKİN, Evren Ebru ALTINCI, Ayşe TÜRKSOY
ELİT KADIN BASKETBOL OYUNCULARINDA ALGILANAN STRES, OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU VE KARAR VERME STİLLERİ
 
Çalışmanın amacı elit kadın basketbol oyuncularının algılanan stres, optimal performans duygu durumu ve karar verme stillerinin bazı bağımsız değişkenlere göre incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya koyulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde oynayan 63 kadın sporcu ( yaş=24.20±5.12) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Melbourne Karar Verme Ölçeği, Sürekli Optimal Performans Duygu Durumu Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi, t testi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Yaşa göre optimal performans duygu durumu alt boyutlarından kontrol duygusu alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Basketbol oynama yılına göre ise açık hedefler alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Yaş ve basketbol oynama yılına göre algılanan stres ve karar verme stillerinde anlamlı farklılık görülmezken; sakatlık geçirme durumlarına göre algılanan stresin alt boyutlarından olan yetersiz öz yeterlik algılarında anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Korelasyon analizi sonucunda, karar verme stillerinden dikkatli karar verme alt boyutu ile optimal performans duygu durumu alt boyutlarından açık hedefler, belirli geri bildirim ve göreve odaklanma arasında pozitif yönde düşük derecede anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kaçıngan karar verme ile yetersiz öz yeterlik algısı arasında ise negatif yönde düşük derecede anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yaşça büyük sporcuların açık hedeflerde daha iyi oldukları ve tecrübesi arttıkça kontrol duygusunun arttığı ayrıca sakatlık geçirmiş sporcuların daha yetersiz öz-yeterlik duygusuna sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Karar Verme, Stres, Optimal Performans Duygu Durumu

Doi: 10.17363/SSTB.20162124013

PERCEIVED STRESS MOOD STATES ASSOCIATED WITH OPTIMAL PERFORMANCE AND DECISION MAKING STYLES IN ELITE FEMALE BASKETBALL PLAYERS
 
The aim of this study is to examine perceived stress, mood states associated with optimal performance and decision making styles in elite female basketball players according to the some independent variables and to reveal the relationship between them. The study group of the research consisted of 63 female athletes ( =24.20±5.12) who play in the 2015–16 Turkish Women's Basketball Super League. The Melbourne Decision Making Questionnaire, the Flow State Scale-2 and the Perceived Stress Scale were used for data collection. The Pearson product-moment correlation, the t-test and the one-way ANOVA were used for analysis of data. It was found that there was a statistically significant difference in the sense of control that is the subscale of mood states associated with optimal performance according to age (p<0.05). It was also found that there was a statistically significant difference in the clear goals subscale according to experience increase (p<0.05) and there were not statistically significant differences in perceived stres and decision making styles according to experience increase and age. But there was a statistically significant difference in poorer self-efficacy sense that is one of the perceived stress subscales according to injury experience (p<0.05). Upon the correlation analysis, it was found that there was a statistically significant weak positive relation between ‘the subscale of making careful decision that is the one of the decision making styles’ and ‘clear goals, specific feedback and focus on the task that are the subscales of mood states associated with optimal performance’. It was found that there was a statistically significant weak negative relation between avoidant decision making and poorer self-efficacy sense. The results showed that older athletes are better in open targets and sense of control of athletes are increasing as experience increases and also injured athletes have poorer self-efficacy sense.

Keywords: Basketball, Decision Making, Stress, Mood States Associated with Optimal Performance

Doi: 10.17363/SSTB.20162124013

Tam Metin