Yıl:2022   Sayı: 44   Alan: BEDEN EĞİTİM VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ  

Nehir YALÇINKAYA, Seda YALÇIN, Malik BEYLEROĞLU, Özgür HAYKIR, Halil İbrahim GENÇ
EGZERSİZ İLE BİRLİKTE ALINAN MAGNEZYUM SİTRAT KULLANIMININ VÜCUT KOMPOZİSYONU, AEROBİK PERFORMANS VE YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, egzersiz ile birlikte alınan magnezyum sitrat kullanımının vücut kompozisyonu, aerobik performans ve yorgunluk düzeyine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya Sakarya ilinde yaşayan (yaş = 47.14  5.32) yaş aralığında 34 gönüllü sedanter kadın katılmıştır. Katılımcılar randomize olarak dört gruba ayrılmıştır. Katılımcılar 8 hafta boyunca step aerobik egzersizi ile birlikte diyet ve magnezyum sitrat programlarına tabi tutulmuşlardır. Antrenman süresince deney grupları kendilerine ait magnezyum sitrat takviyelerini ve sağlıklı beslenme diyetlerini uygulamışlardır. Biyoelektrik empadans analizörü ile katılımcıların vücut ağırlığı, kas kütlesi(kg), yağ kütlesi (kg), TBM (kg), BKI (%) değerleri, Bruce Protokolü ile Test süre, kan laktat µL, RPE (algıladıkları zorluk düzeyi) ile aerobik egzersiz performans ölçümleri alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programında tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (Repeated measures -ANOVA) kullanılmıştır. Güven aralığı %95 olarak seçilmiş ve p<0,05’in altındaki değerler istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda katılımcıların vücut kompozisyon, aerobik performans ve laktat ölçüm değerlerinde gruplara, ölçüm zamanlarına ve grup zaman etkileşiminde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada sedanter kadınların vücut kompozisyonu, aerobik performans ve yorgunluk düzeylerinde iyileşme olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Magnezyum, Aerobik performans, Yorgunluk

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.1

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MAGNESIUM CITRATE TAKEN WITH EXERCISE ON BODY COMPOSITION, AEROBIC PERFORMANCE AND FACILIATION LEVEL
 
The aim of this study is to examine the effects of magnesium citrate taken together with exercise on body composition, aerobic performance and fatigue level. Method: 34 volunteer sedentary women (age = 47.14  5.32) living in Sakarya province participated in the study. Participants were randomly divided into four groups. Participants were subjected to diet and magnesium citrate programs along with step aerobic exercise for 8 weeks. During the training, the experimental groups applied their own magnesium citrate supplements and healthy nutrition diets. Participants' body weight, muscle mass (kg), fat mass (kg), TBW (kg), BKI (%) values, Test duration with Bruce Protocol, blood lactate µL, RPE (perceived difficulty level) and aerobic exercise with bioelectrical impedance analyzer performance measurements were taken. The obtained data were used in the SPSS 23.0 package program, with repeated measures analysis of variance (ANOVA). The confidence interval was chosen as 95% and values below p<0.05 were considered statistically significant. Results: As a result of the data obtained, significant differences were determined in the body composition, aerobic performance and lactate measurement values of the participants according to the groups, measurement times and group time interaction. Conclusion: In this study, it was observed that sedentary women had improvements in body composition, aerobic performance and fatigue levels.

Keywords: Magnesium, Aerobic performance, Fatigue

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.1

Tam Metin