Yıl:2014   Sayı: 10   Alan: KADIN DOĞUM  

Hande DAĞ, Sezer ER GÜNERİ, Oya KAVLAK, Ahsen ŞİRİN
DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM SONU ÖĞRETİM İHTİYAÇLARI VE TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUĞUNUN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışma, vajinal ve sezaryen doğum yapan kadınların doğum sonu öğretim ihtiyaçlarını ve taburculuğa hazır oluşluğunu belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Mart–Mayıs 2012 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde 87 vajinal ve 102 sezaryen doğum yapmış toplam 189 kadına uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak birey tanılama formu, Kadınlara Doğum Sonu Öğretim Anketi ve Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu (HTHÖ-YDAF) kullanılmıştır. Doğum yapan kadınların yaş ortalaması 27.48±5.69 olup, ortalama 5.6±4.7 yıldır evli ve 1,254TL aylık gelire sahiptir. %42,3’ü ilkokul mezunu; %92,6’sı sosyal güvenceye ve ortalama 2 gebelik öyküsüne sahip; %95,2’si gebeliği süresince sağlık kontrolüne gitmiş ve bunların %40,2’si sağlık ocağına gitmiş; %39,7’si 10 ve üzeri sıklıkta kontrole gittiği belirlenmiştir. Gebelik ve doğum sonrası yapacakları konusunda sağlık personelinden %71,4’ü bilgi almış; % 61,9 beslenme, %42,3 aşı, %41,8 meme bakımı ile ilgili bilgi aldığı saptanmıştır. Doğum sonu öğretim için en uygun zaman olarak kadınların %26.5’i 24 saat, % 25,4’ü 0-4 saat ve %21,2’si 5-9 saat sonra olduğunu belirtmiştir. Kadınların %86,8’i kendini taburculuğa hazır hissetmekte olup; HTHÖ-YDAF puan ortalaması 151.07±35.09; alt boyut ortalamaları kişisel durum 52.33±12.21; bilgi 47.57±15.09; baş etme yetisi 21.60±8.17; beklenen destek 29.56±9.14 olarak belirlenmiştir. Annelerin doğum sonu dönemde ihtiyacı olduğu konularda ilk 24 saat içerisinde öğretim yapılması taburculuğa hazırlanmaları açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Postpartum, Taburculuk Eğitimi, Hemşirelik, BakımTHE LEARNING NEEDS AND PERCEIVED READINESS OF MOTHERS FOR DISCHARGE AFTER BIRTH
 
The purpose of the study was to describe learning needs and percieved readiness of women for discharge after spontaneous and cesarean birth. The study design was descriptive and carried out with women who had 87 spontaneous and 102 cesarean birth at the Ege University Hospital in Izmir, between March to May 2012. In data collection, "The Patient Information Form", “Postpartum Education Form" and “The Readiness for Hospital Discharge Scale” (RHDS) were used. The patients mean age is 27.48±5.69, %42,3 of them have primery school education, %92,6 of them has social insurance, 5.6±4.7 years marriage and 1,254TL monthly income, two pregnancy history, 95,2% of them went to health check-up at their pregnancy period, 40,2% of this women choosed primary health care centers and 39,7% of this women went to health check-up ten and more often times. 71,4% of them had information about pregnancy and postpartum care which includes 61,9% nutrition, 42,3% vaccination, 41,8% breast care from the health staff. The optimal time for postpartum education according to 26.5% of the mothers is 24 hours, 25,4% of them is 0-4 hours and 21,2% of them is 5-9 hours after the birth. 86,8% of the women felt ready for the discharge and their RHDS mean point was found 151.07±35.09; subscales’ mean points were found 52.33±12.21 individual situation, 47.57±15.09 information, 21.60±8.17 coping ability, 29.56±9.14 expected support. The subjects, the mothers need to learn in postpartum period should be given to them in 24 hours which is very important to be ready for discharge.

Keywords: Postpartum, Discharge, Education, Nursing, CareTam Metin