Yıl:2016   Sayı: 20   Alan: DİĞER TIP BİLİMLERİ  

Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI, Dilek ÖZMEN
DIYABETIK HASTALARIN SAĞLIK İNANÇLARININ METABOLIK KONTROL ÜZERINE ETKISININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada diyabetik hastaların sağlık inançlarının metabolik kontrol üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma Manisa Devlet Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nde tedavi gören Tip 2 diyabet hastalarında yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Diyabetik Hastaların Tanımlayıcı Özellikleri Bilgi Formu ve Diyabet Hastalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada tip 2 diyabetli bireylerin sağlık inançları ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir durumu, çalışma durumları, diyabet süresi ve diyabet tedavisinin tipi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Algılanan duyarlılık puan ortalaması tokluk kan şekeri kötü kontrol düzeyinde olan hastalarda daha yüksek, algılanan duyarlılık puan ortalaması BKI obez sınıfında olan hastalarda daha yüksek, hastaların sağlıkla ilgili önerilen aktiviteler alt boyutu puan ortalamalarının HbA1c değeri iyi kontrol düzeyinde olan hastalarda daha yüksek, algılanan ciddiyet alt boyutu puan ortalaması diyabet tedavisine uyum algıları ve diyete uyum algıları kötü olan hastalarda anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır. Bu çalışmada hastaların sağlık inançlarının negatif düzeyde olduğu ve tedavi uyumsuzluklarını yadsıdıkları belirlenmiştir. Bu bulgular hastaların diyabet ve tedavisi ile ilgili olumsuz tutumlara ve bilgi eksikliklerine ya da yanlış bilgilere sahip oldukları düşündürtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık İnançları, Diyabet, Metabolik Kontrol

Doi: 10.17363/SSTB.20162022363

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE HEALTH BELIEFS OF DIABETICS ON METABOLIC CONTROL
 
The aim of this study was to investigate the effects of the health beliefs of diabetic patients on metabolic control. This descriptive study. The study was performed on type 2 diabetes patients who were receiving treatment at the Endocrinology Department of Manisa State Hospital. Data collection in the study was performed by using an Identifying Characteristics Form for Diabetic Patients and a Model Scale for Health Beliefs in Diabetic Patients. It was established that the mean perceived sensitivity score was higher in patients whose postprandial blood sugar was poorly controlled and in patients whose BMI was classified as obese; the mean scores on the subscale of activities recommended in relation to patients’ health were higher in patients whose HbA1c values were at a good level of control, and the mean scores on the subscale of perceived seriousness were significantly higher in patients whose perceptions of conformity to diabetes treatment and perceptions of conformity todiet were poor. It was shown in the study that patients’ health beliefs were at a negative level, and that they denied their lack of conformity to treatment. These findings suggest that patients have negative attitudes towards diabetes and its treatment, and that their knowledge is incomplete or wrong.

Keywords: Health Beliefs, Diabetes, Metabolic Control

Doi: 10.17363/SSTB.20162022363

Tam Metin