Yıl:2022   Sayı: 44   Alan: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  

Ahmet ÖZŞİMŞEK, Burak YULUG, Ece Özdemir ÖKTEM, Şeyda ÇANKAYA, Umut DURAN
COVID-19 ENFEKSİYONU VE TEDAVİSİNİN MİGREN ENGELLİLİK VE AĞRI SORGULARINA ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma, Covid-19 enfeksiyonu ve diğer enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan favipravir'in migren şiddeti ve sıklığı üzerindeki etkilerini VAS (Visual Analog Scale), MIDAS (Migren Disability Assesment Scale) aracılığıyla araştırmayı amaçladı. Yöntemler: Çalışma, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Üniversitesi Nöroloji polikliniğine başvuran migren tanısı almış hastaların Covid-19 enfeksiyonundan önce ve üç ay sonra demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla Ocak 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında geriye dönük olarak planlandı. Bulgular: Çalışmaya alınan 70 hastanın 12'si (%17,1) erkek, 58'i (%82,9) kadındı. Hastaların 32'si (%45,7) favipravir kullanmış ve 38'i (%54,3) favipravir kullanmamıştır. Covid-19 sonrası migren atak sayısı, covid enfeksiyonu öncesi VAS ve MIDAS skorlarının ortalamasından önemli ölçüde düşük bulundu. Covid-19 enfeksiyonu öncesi ortalama migren sayısı 4,31 ± 2,80 iken, Covid-19 enfeksiyonu sonrası 3,54 ± 3,07 olarak bulundu. Hastalar için favipravir kullanımının Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası baş ağrısı parametrelerine etkisi benzer bulundu (p> 0.05). Sonuç: Çalışmamız, enfeksiyon ve/veya izolasyonun migren sıklığı ve şiddeti üzerindeki etkileri hakkında değerli veriler sağlamakta ve muhtemelen migren tipi baş ağrıları için koruyucu etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Enfeksiyonu, Migren, Faviprapir Tedavisi, Karantina, Baş Ağrısı

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.3

THE IMPACT OF COVID-19 INFECTION AND TREATMENT ON MIGRAINE DISABILITY AND PAIN SCORES
 
Aim: This study aimed to investigate the effects of favipravir used for treating Covid-19 infection and other infectious diseases, on migraine severity and frequency through VAS (Visual Analog Scale), MIDAS (Migraine Disability Assesment Scale). Methods: The study was planned retrospectively, from January 2020 to September 2021, to evaluate patient demographical features who have received migraine diagnosis before or after Covid-19 infection (3 months) admitted in the neurology outpatient clinics of Alanya Alaaddin Keykubat University Training and Research Hospital. Findings: From 70 patients in total 12 (17.1%) of the patients involved in the study were male, while 58 (82.9%) were female. 32 (45.7%) of patients used favipravir and 38 (54.3%) did not use Favipravir. The number of migraine attacks after Covid-19 were found significantly lower than the average of the VAS and Midas scores before covid infection. The average number of migraines before Covid-19 infection was 4.31 ± 2.80, which was found as 3.54 ± 3.07 after the Covid-19 infection. The effect of favipravir use on headache parameters before Covid-19 and after Covid-19 for patients were found similar (p> 0.05). Conclusion: Our study, provides valuable data on the effects of infection and/or isolation on migraine frequency and severity, possibly exerting a prophylactic effect for migraine type headaches.

Keywords: COVID-19 İnfection, Migraine, Faviprapir Treatment, Quarantine, Headache

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.3

Tam Metin