Yıl:2022   Sayı: 42   Alan: ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ  

Semih UÇAR, Alperen AVCI, Uğur GÖK, Salih GÜLEN
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI VE AŞI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırmanın temel amacı çocuk gelişimi okuyan öğrencilerin Covid-19 salgını ve aşısına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Homojen örneklem yöntemi ile belirlenen katılımcılar Muş ili Malazgirt ilçesindeki bir üniversitenin önlisans programında okuyan 102 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında tam yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bu veriler üçleme (tema-kategori-kod) yapılarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; çocuk gelişimi okuyan öğrenciler arasında covid-19 salgını hakkında görüş birliğinin olmadığı, görüşlerde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar covid-19 ile ilgili olumsuz duygular yaratan, kasten ortaya çıkarılan, diğer salgınlar gibi bir gün bitmesi ümit edilen ve tüm dünyayı etkileyen bir salgın olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca covid-19 aşısının geliştirilmesi veya kullanılmasına yönelik kararsız ve olumsuz fikirlerin olmasına rağmen katılımcıların çoğunluğunun aşının yapılması gerektiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir. Salgından dolayı duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayan bireylere psikolojik danışmanlık ve sosyal uyum yardımlarının sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Aşısı, Covid-19 Salgını, Çocuk Gelişimi, Görüşler

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.2

DETERMINING THE VIEWS OF CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS ON THE COVID-19 EPIDEMIC AND VACCINE STUDIES
 
The main purpose of this research is to determine the views of students studying child development about the Covid-19 epidemic and its vaccine. In the study, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used. The participants, determined by the homogeneous sampling method, consist of 102 students studying in the associate degree program of a university in the Malazgirt district of Muş province. A fully structured interview form was used to collect the data, and these data were analyzed by content analysis by making trilogy (theme-category-code). According to the findings obtained; It has been determined that there is no consensus on the covid-19 epidemic among students studying child development, and there are differences in opinions. Participants stated that it is an epidemic that creates negative feelings about covid-19, is revealed intentionally, is hoped to end one day like other epidemics, and affects the whole world. In addition, although there are undecided and negative opinions about the development or use of the covid-19 vaccine, it has been determined that the majority of the participants stated that the vaccine should be given. Psychological counseling and social adaptation assistance should be provided to individuals who have emotional and psychological problems due to the epidemic.

Keywords: Covid-19 Vaccine, Covid-19 Epidemic, Child Development, Views

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.2

Tam Metin