Yıl:2016   Sayı: 18   Alan: DİĞER TIP BİLİMLERİ  

Rukiye TÜRK, Fusun TERZİOĞLU, Selahattin GELBAL
ÇİFTLERİN GERİ ÇEKME YÖNTEMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Öz: Geri çekme yöntemi bir çok toplumda doğurganlığı kontrol etmek için çiftler tarafından bilinen ve kullanılan en eski aile planlaması yöntemidir. Veriler, veri toplama formu aracılığı ile 198 çifte (396 kişi) uygulanarak toplanmıştır. Geri Çekme Yöntemi Tutum Ölçeği, 36 madde ve beş alt boyuttan (i-güvenilirlik, ii-cinsel eylemin niteliği, iii-kullanılabilirlik, iv-sağlığa etkisi ve v-dini ve sosyal etkenler) oluşmaktadır. Ölçeğin tüm maddeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Ölçeğin, Kaiser Meyer Olkin (KMO) değerinin 0,875 olduğu, ölçeğin beş alt boyutunun, ölçeği açıklama oranı toplam %46.079 ve Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı 36 madde için “0.86” olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonuçları, tutum ölçeğinin yararlı ve kullanılabilir, faktör yapısının güçlü olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu ölçek, çiftlerin geri çekme yöntemine ilişkin tutumlarını belirlemede istenen düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Ölçek Geliştirilmesi, Geri Çekme Yöntemi, Aile Planlaması, Çiftler, Tutum

Doi: 10.17363/SSTB.20161816494

A SCALE DEVELOPMENT STUDY TO DETERMİNE COUPLES’ ATTİTUDES TOWARDS THE WİTHDRAWAL METHOD OF FAMİLY PLANNİNG
 
The oldest and most widely-known and used family planning strategy in many societies is the withdrawal method of contraception. Data was collected using a questionnaire filled out by 198 couples (396 individuals). The Attitude Scale for Withdrawal Method consists of 36 items and five sub dimensions (i- reliability; ii- the nature of the sexual activity; iii- usability; iv- effect on the health and v- religious or social influences). A meaningful difference in statistical terms among all items of the scale was determined (p<0,01). For instance, where the Kaiser Meyer Olkin (KMO) value was 0.875 and the Cronbach Alfa Reliability Coefficient was found as “0.86” for 36 items. The results of factor analysis indicate that the scale is beneficial and usable and its factor structure is strong. At the same time, this scale is a valid and reliable measurement tool for determining the attitudes of couples towards the withdrawal method.

Keywords: Scale Development, Withdrawal Method, FamilyPlanning, Couples, Attitude

Doi: 10.17363/SSTB.20161816494

Tam Metin