Yıl:2014   Sayı: 12   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Hüseyin GÜMÜŞ, A. Azmi YETİM, Yunus TORTOP, Özkan IŞIK
BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ VE GÜREŞ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu araştırmanın amacı bireysel temas ve mücadele gerektiren spor branşlarından muay-thai ve güreş sporcularının saldırganlık düzeylerini bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın evrenini muay-thai ve güreş branşlarıyla ilgilenen üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise 2012-2013 eğitim öğretim yılında Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen üniversiteler arası muay-thai ve güreş müsabakalarına katılan, yaşları 18 ile 26 arsında değişen 104 güreşçi ve 123 muay-thai sporcusu olmak üzere toplam 227 sporcu oluşturmaktadır [(x=21.82, ss=2.5) % 59 (134)’ü erkek; %41 (93)’ü kadın]. Araştırmanın amacına yönelik sorulara yanıt bulmak için, gerekli olan verileri elde etmek üzere sporcuların saldırganlık düzeylerini ölçmek amaçlı Buss ve Perry tarafından (1992) geliştirilen ve Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması Demirtaş ve Madran tarafından (2012) yapılan beş alt boyut ve toplam 29 maddeden oluşan ‘‘Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimleyici istatistik ve tek değişkenli varyans analizi (ANOVA) ve ilişkisiz örneklemler T-Testi (Independent Samples T-Test) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sporcuların saldırganlık düzeyleri yaş, cinsiyet, sigara kullanım durumu, ekonomik durum ve spor yaşına göre anlamlı bir farklılık gösterirken; yerleşim yeri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Araştırma bulgularına göre saldırganlık düzeyi sosyo-demografik değişkenlerden etkilenmektedir ve muay-thai branşıyla ilgilenen sporcuların saldırganlık düzeylerinin, güreş branşıyla ilgilenen sporculardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları ışığında öneriler geliştirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muay-Thai, Güreş, SaldırganlıkTHE EVALUATION OF MUAY THAI AND WRESTLING ATHLETES' AGGRESSIVE BEHAVIORS ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES
 
The aim of this research was to analyze aggression levels of sports that require individual contact and combat such as muay thai and wrestling according to some demographic variables. The population of this research was composed of university students doing muay thai and wrestling branches. The sample is composed of 227 athletes aged between 18 and 26 who participated in inter-university muay thai and wrestling competitions organized by Turkish University Sports Federation in 2012-2013 academic year [(x=21.82, ss=2.5) % 59 (134) male; %41 (93) female]. In order to evaluate the athletes’ aggression levels, Buss and Perry Aggression Questionnaire with five subscales and 29 items which was developed by Buss and Perry (1992) and Turkish reliability and validity tests of which were performed by Demirtaş and Madran (2012) was used. For the statistical analysis; such descriptive statistical methods as one way variance analysis (ANOVA) and independent sample T-test (Independent Samples T-Test) were used. According to research results, significant differences were identified in athletes’ aggression levels in terms of age, gender, smoking habits, economic status and sports age (p<0.05) whereas no significant difference was identified in terms of living place (p> 0.05). Consequently, it was found out that aggression levels were affected by socio-demographic variables and aggression levels of Muay Thai athletes were higher than those of wrestlers. In light of the study findings, suggestions were developed and discussed.

Keywords: Muay-Thai, Wrestling, AggressionTam Metin