Yıl:2019   Sayı: 32   Alan: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  

Ayça GÜRKAN, Ali Serdar YÜCEL, Ümran SEVİL, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ, Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
BİREYSEL ANTİDEPRESAN TÜKETİMİ VE OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK ANALİZİ
 
Günümüz de bireysel ve toplumsal yaşam koşulları hızlı bir değişim göstermekte ve her geçen gün yaşanan farklı olumsuzluklar ve kişisel sorunlar bireylerin psikolojik ve sosyolojik olarak sorun yaşamasına neden olmaktadır. Bu durum bireylerin psikolojik, psikiyatrik ve sosyolojik anlamda destek almasını bazı durumlarda ise antidepresan ilaç tüketimini artırmaktadır. Amaç: Bu çalışma OECD ülkelerine yönelik olarak antidepresan satış miktarı, tüketimi, kadın ve erkekler açısından sağlık algılamasına yönelik mevcut durumun belirli zaman dilimi içerisinde ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. Kapsam ve Yöntem: Bu bağlamda 36 OECD ülkesine ilişkin 2010 ve 2018 yıllarına ait veriler derlenerek elde edilen veriler doğrultusunda farklı analiz yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak OECD ülkelerini kapsayan antidepresan satış miktarı, tüketimi, kadın ve erkekler açısından sağlık algılaması incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler OECD web sitesi üzerinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde Eviews 8 yazılımı kullanılmıştır. Çalışmada Birim kök analizi ve Granger Nedensellik analizinden faydalanılmıştır. Ayrıca Regresyon analizi bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünün belirlenmesi için kullanılmış ve tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda antidepresan satış miktarının Kanada’da, tüketim miktarının ise İzlanda’da yüksek oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Kadınlara ait algılanan sağlık düzeyinin (iyi/çok iyi) Yeni Zelanda’da, erkeklerde ise Kanada’da daha olumlu olduğu ayrıca antidepresan satış miktarındaki bir birimlik artışın, kadınların iyi/çok iyi olarak algılanan sağlık düzeylerinde 4.56 birim artış, erkeklerin iyi/çok iyi olarak algılanan sağlık düzeylerinde ise 4.87 birim artış, tüketim miktarındaki bir birimlik artışın ise, kadınların iyi/çok iyi olarak algılanan sağlık düzeylerinde 0.99 birim artış sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antidepresan, OECD, Erkek, Kadın, Sağlık Algısı, İlaç

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.5

INDIVIDUAL ANTIDEPRESSANT USE AND ITS ANALYSIS FOR OECD COUNTRIES
 
Today, individual and social living conditions change rapidly and different negative and personal problems experienced each day cause individuals to experience psychological and sociological problems. This situation increases the individuals' need for psychological, psychiatric and sociological support and in some cases increases the consumption of antidepressant drugs. Purpose: This study aims to reveal the current situation regarding the sales volume of antidepressants, consumption and health perception for women and men in OECD countries for a certain period of time. Scope and Method: In line with the data obtained by compiling data belonging to the years 2010 and 2018 for 36 OECD countries, a comparative analysis was conducted on antidepressant sales volume, consumption and health perception for men and women including OECD countries with different analysis techniques. Data used in the study were obtained from the OECD website. Eviews 8 software was used in the data analysis. Granger causality analysis and unit root test were utilized in the study. In addition, regression analysis was used to determine the direction and magnitude of the relationship between dependent variable and independent variable and all statistical analyzes were tested at 0.05 significance level. Conclusion: It has been concluded in the study that antidepressant sales volume is high in Canada and consumption amount is high in Iceland. Perceived health level (good/very good) of females is the highest in New Zealand and highest in Canada for males, one unit of increase in antidepressant sales volume leads to 4.56 units of increase in perceived good/very good health level of females and 4.87 units of increase in perceived good/very good health level of males while one unit of increase in consumption amount leads to 0.99 units of increase in perceived good/very good health level of females.

Keywords: Antidepressant, OECD, Male, Female, Health Perception, Drug

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.5

Tam Metin