Yıl:2015   Sayı: 15   Alan: DİĞER TIP BİLİMLERİ  

Bülent KILIÇ
BENİGN KEMİK TÜMÖRLERİNDE BİYOPSİ
 
Kemik tümörleri ve tümör benzeri lezyonların tanı ve tedavisi güçtür. Lezyonun nasıl tespit edildiği lezyonun karakterini belirlemede önemlidir. Benign kemik tümörlerine anamnez, klinik muayene ve radyolojik incelemeler temelinde tanı konur. Benign kemik tümörü tanısı için direkt grafi yeterli olup ilave görüntüleme yöntemlerine veya biyopsiye gereksinim olmaz. Klinik ve radyolojik bulgular özellikle tanı için yeterli değilse biyopsi genellikle kaçınılmazdır ve radyolojik, histolojik bulgular son tanı için birlikte yapılmalıdır. Çalışmada Benign Kemik Tümörlerinde Biyopsi yöntemiyle tanı anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Benign Kemik Tümörleri, Radyolojik İnceleme, Biyopsi

Doi: 10.17363/SSTB.2015159751

BIOPSY IN BENIGN BONE TUMORS
 
Diagnosis and treatment of bone tumors and tumor-like lesions is difficult. The way lesion is determined is important in specifying the character of the lesion. Benign bone tumors are diagnosed on the basis of medical history, clinical examination and radiological examinations. Direct graph is sufficient for the diagnosis of benign bone tumors , and there is no need for additional screening methods and biopsy. If clinical and radiological findings are insufficient especially for diagnosis, biopsy is generally indispensable and radiological and histological findings must be performed together for the final diagnosis. In the study, the diagnosis in benign bone tumors with biopsy method will be explained.

Keywords: Benign Bone Tumors, Radiological Examination

Doi: 10.17363/SSTB.2015159751

Tam Metin