Yıl:2017   Sayı: 24   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Gokhan ACAR, Barbaros Serdar ERDOGAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ETİK İKLİM PERSPEKTİFİNDEN BAĞIMSIZLIK ALT BOYUTUNUN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlarından algıladıkları etik iklim anlayışlarından Bağımsızlık alt boyutunun incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın evrenini 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde bulunan Milli Eğitim İl Müdürlüğüne Bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında çalışan 125 beden eğitimi ve spor öğretmenine tesadüfi (random) yöntemiyle ulaşılmıştır. Bulgular: Etik iklim algısının bağımsızlık boyutu ile ilgili genel ortalamaya bakıldığında x=2,97 değeri ile 5’li likert ölçeğinin Kararsızım aralığına girmektedir. Buna göre görev yapmakta olan Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin işleriyle ilgili bağımsız hareket edebilme düzeylerini Kararsızım düzeyinde, diğer bir ifadeyle orta düzeyde görmektedirler. Bağımsızlık boyutunda medeni durumu diğer olan öğretmenlerin etik iklim algıları evli olan ve bekâr olan çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmıştır.(p<0,05). Örgütsel çıkar boyutunda ise medeni durumu diğer olan öğretmenlerin etik iklim algıları bekâr çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmıştır. (p<0,05). Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre beden eğitimi öğretmenlerinin etik iklim algılarını görev pozisyonlarına göre değerlendirdiğinde etik iklimin tüm boyutlarından Bağımsızlık boyutunda Kadrolu öğretmenler ortalama ile yeterli düzeyde bir etik iklim görmekte iken, Sözleşmeli öğretmenler ortalama ile düşük düzeyde bir etik iklim algıladıkları görülmüştür. Görev pozisyonu ile ilgili en belirgin farklılık Bağımsızlık boyutunda görülmekte olup Kadrolu öğretmenlerin etik iklim algısı Katılıyorum düzeyinde iken, Sözleşmeli öğretmenlerin etik iklim algısı Katılmıyorum düzeyinde gerçekleşmiştir

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmenleri, Bağımsızlık, Etik İklim

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.4

EXAMINATION OF THE INDEPENDENCE SUB-DIMENSION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FROM THE ETHICAL CLIMATE PERSPECTIVE
 
Aim: This study is to examine the independence sub-dimension of ethical climate understanding that physical education and sports teachers perceive from the institutions they work with. Method: The population of the study was reached by the random method to 125 physical education and sports teachers working in private and public educational institutions connected to Provincial Directorate of National Education in the province of Burdur in 2016 - 2017 academic year. Result: When looking at the general mean regarding the independence dimension of the ethical climate perception, x = 2,97 value and the Likert scale of 5 are in the range of Neutral. According to this, permanent and contracted teachers who are on duty see their levels of the independent act regarding their work at the level of Neutral, in other words, they see it at the level of moderate. In the dimension of independence, ethical climate perceptions of teachers with other marital status were significantly higher than those who were married and single employees (p<0,05). In the dimension of organizational interest, ethical climate perceptions of teachers with other marital status were significantly higher than single employees (p<0,05). Conclusion: According to the results obtained by the study, when physical education teachers evaluate ethical climate perceptions according to their task positions, it is seen that permanent teachers perceive a sufficient level of ethical climate with the mean in the dimension of independence from all dimensions of ethical climate whereas the contracted teachers perceive a low level of ethical climate with the mean. The most significant difference regarding the position of the task is seen in the dimension of independence, the ethical climate perception of the permanent teachers is at the level of Agree, whereas the ethical climate perception of the contracted teachers is at the level of Disagree.

Keywords: Physical Education Teachers, Independence, Ethics Climate

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.4

Tam Metin