Yıl:2021   Sayı: 41   Alan: ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ  

Nurcan ALAGÖZ, Kübranur VARLIKLIÖZ, Zekeriya ARSLAN
BEBEKLERİN TAMAMLAYICI BESLENMEYE GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ANNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada bebeklerin ek gıdaya geçiş sürecine ilişkin annelerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu ise ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, 6-12 ay arası bebeği olan ve ek besin sürecine geçmiş 19 anne oluşturmaktadır. Verileri toplama araçları olarak anneler ve bebeklerle ilgili genel bilgileri edinmek için demografik bilgi formu ile araştırmacılar tarafından önceden hazırlanmış açık uçlu görüşme soruları kullanılmıştır. Annelerle yüz yüze görüşme yöntemiyle formlar doldurulmuştur. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularına göre annelerin ek gıdaya yönelik tutumlarının genel olarak orta düzeyde olduğu, besin seçimini besin değerine göre yaptıkları, beslenme sırasında olumlu duygulara sahip oldukları, ilk besin olarak yoğurdu tercih ettikleri, pişime yöntemi olarak buharda pişirmeyi tercih ettikleri, bilgi kaynağı olarak internetten yararlandıkları, çoğunun hala anne sütü aldığı görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, bebeklerin genel olarak belenme sırasındaki davranışlarının olumlu olduğu, beslenme sırasında annesi dışındaki kişilere yönelik tavrının normal olduğu, beslenme sırasında dikkat dağıtıcı araç kullanılmadığı, beslenmeden önce ön hazırlığın yapıldığı ve BLW yönteminin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Beslenme, Ek Gıda, Anne, Bebek, Beslenme

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.1

EXAMINATION OF MOTHER'S OPINIONS REGARDING THE TRANSITION PROCESS OF BABIES TO COMPLEMENTARY NUTRITION
 
Aim: In this study, it was aimed to examine the views of mothers regarding the transition process of infants to complementary foods. Method: Structured interview technique, one of the qualitative research techniques, was used in the research. The study group, on the other hand, consists of 19 mothers who have babies between 6-12 months and who have been in the supplementary feeding process, determined by the criterion sampling method. Demographic information form and open-ended interview questions previously prepared by the researchers were used to obtain general information about mothers and babies as data collection tools. The forms were filled in by face-to-face interview method with the mothers. The data were analyzed by content analysis method. Findings: According to the research findings, mothers' attitudes towards complementary food are generally moderate, they choose food according to nutritional value, they have positive feelings during feeding, they prefer yogurt as the first food, they prefer steam cooking as a cooking method, they use the internet as a source of information. , most of them were still breastfed. Conclusion: In this study, it was concluded that the behaviors of babies during feeding were generally positive, their attitudes towards people other than their mothers were normal during feeding, no distractions were used during feeding, preliminary preparation was made before feeding, and the BLW method was used.

Keywords: Complementary Nutrition, Complementary Food, Mother, Baby, Nutrition

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.1

Tam Metin