Yıl:2014   Sayı: 10   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Ozan BULKAZ, Arslan KALKAVAN, Turan IŞIK
BASKETBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMANLARININ BAZI FİZİKSEL VE BİYOMOTORİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı basketbol oyuncularında hazırlık dönemi antrenmanlarının bazı fiziksel ve biyomotorik özellikler üzerine etkilerini belirlemekti. Araştırmaya Uşak Belediye Basketbol Spor Kulübü’nden yaş ortalaması 21.43±2.82 yıl olan 14 elit erkek basketbol oyuncusu (deney grubu) ile mahalli ligde basketbol oynayan ve yaş ortalaması 21.00±2.59 yıl olan 12 erkek basketbolcu (kontrol grubu) katılmıştır. Deney grubuna 10 haftalık hazırlık dönemi boyunca basketbola özgü kondisyon, teknik ve taktik antrenman uygulanmıştır. Ayrıca bu süre içerisinde deney grubu 12 tane hazırlık maçı oynamıştır. Kontrol grubu ise 10 haftalık hazırlık dönemi boyunca sadece hazırlık maçları yapmış olup, herhangi bir antrenman programı uygulamamıştır. Her iki gruba da hazırlık dönemi öncesinde ve sonrasında boy, vücut ağırlığı, sürat, çabukluk, dikey sıçrama ve el kavrama testleri uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 11.0 programında Independent T Test ve Tek Yönlü Varyans analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda deney grubunun sürat, el kavrama kuvveti ve çabukluk düzeylerinin kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Buna karşılık her iki grubun boy, vücut ağırlığı, sürat, çabukluk ve el kavrama kuvveti ön-son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Fiziksel Özellikler, Biyomotorik ÖzelliklerINVESTIGATION OF THE EFFECT OF PREPARATION PERIOD TRAININGS ON SOME PHYSICAL AND BIOMOTORIC PARAMETERS AT BASKETBALL PLAYERS
 
The purpose of this study was to identify the effects of preparation period trainings on some physical and bio motoric features. 14 elite basketball players (experimental group) having mean 21.43±2.82 age and playing Uşak Town Basketball Sport Club and 12 basketball players (control group) having mean 21.00±2.59 age and playing regional teams participated to research. During 10-week preparation period; condition, technical and tactic trainings peculiar to basketball were performed to experimental group, also experimental group played 12 preparation matches during preparation period. Control group only played preparation matches during this period and they performed any training program. Height, body weight, speed, agility, vertical jump and handgrip strength tests were applied before and after preparation period. Independent t test and One Way Variance Analysis were applied in SPSS 11.0 for Windows Package program in the analysis of data obtained. In result of research, it was established that experimental group had statistically higher speed, handgrip strength and agility level than control group (p<0,05). On the contrary, it was established that there was no significant difference among pre-re test value of each groups’ height, body weight, speed, agility and handgrip strength (P<0,05).

Keywords: Basketball, Physical Features, Bio-Motoric FeaturesTam Metin