Yıl:2012   Sayı: 4   Alan:  

Murat KORKMAZ, Şule Yüksel YİĞİTER, Selami GÜNEY, Nesrin CEYLAN
2010 ÖNCESİNDEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
2010Yılı öncesindeki sağlık sistemi içerisinde öncelikli olarak emeklilik sistemininincelenmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Son on yıl içerisinde sağlıksisteminde gerçekleştirilen reform ve sektörel iyileştirmeler, sağlıksisteminde yaşanan sorunların ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıcasağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların “Özel-Kamu” sektörü açısından da elealınması gerekliği üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Literatüraraştırması yapılarak hazırlanan bu çalışmada, öncelikli olarak emekliliksistemi, son on yıl içerisinde yapılan sağlık reformu ve sektöreliyileştirmeler ile sağlık sektörü içerisinde yer alan özel ve kamu sağlıkişletmeleri incelenmiştir. Ayrıca ilaç sektörü ve kamunun bu konuda yaptığıçalışmalarda değerlendirilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sağlıksektörünün dünü ve bugünü hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemi, Hastane, Kamu, Literatür, Emeklilik, Sektör, SorunEVALUATION OF HEALTH SYSTEM BEFORE 2010 INTERMS OF LITERATURE
 
The necessity toexamine the retirement system primarily within the health system before 2010has come into prominence. Reforms and sectoral amendments realized in healthsystem in the last ten years show how important the problems experienced inhealth system are. Besides, it should be especially emphasized thatinstitutions and agencies giving health service should be dealt in terms of “Private-Public”sector. In this study prepared after being made a literature research, firstlyretirement system, health reform and sectoral amendments within the last tenyears, and private and public health institutions in the health sector havebeen analyzed. Also, studies made by pharmaceutical industry and public havebeen evaluated. In line with the information obtained, an evaluation regardingthe past and present status of health sector has been made.

Keywords: Health System,Hospital, Public, Literature, Retirement, Sector, ProblemTam Metin