Yıl:2016   Sayı: 21   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Ayşe ÖNAL, Nigar YAMAN, Milaim BERISHA, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN
10-11 YAŞ KIZ ÇOCUKLARINDA PSİKOMOTOR ANTRENMANIN KOORDİNASYON ÇEVİKLİK VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, Araştırmacılar tarafından planlanan psiko motor antrenmanın, 10-11 yaşındaki kız çocuklarında koordinasyon, çeviklik ve denge üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Antrenman 8 hafta ve her haftada 3 gün 40dk’lık süreyle yapılmıştır. Çalışmaya Ankara Sincan Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu’nda öğrenim gören ve testlerin yapılmasına engel olabilecek akut veya kronik herhangi bir hastalığı olmayan, 10-11 yaşındaki 5.sınıf kız öğrencilerinden 30 kişi çalışma (deney) grubu ve 31 kişi kontrol grubu olmak üzere toplam 61 kız öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. İlk başta deney ve kontrol gruplarına koordinasyon, çeviklik ve denge becerilerinin ön testleri uygulanmış, deney grubuna 8 haftalık psikomotor antrenmandan yaptırıldıktan sonra son testler uygulanmıştır. Psikomotor antrenmanın koordinasyon, denge ve çeviklik üzerinde olan etkisini belirlemek için kontrol ve deney gruplarında yapılan ön test ve son test ölçme sonuçlarının arasındaki farklara bakılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 programından yararlanılmış, kontrol ve deney grupları arasındaki farklılıkların değerlendirilmesinde General Linear Model, Multivariate (MANOVA) analizi kullanılmıştır. Deney grubu örneklemlerinde denge (p<0.01), çeviklik (p<0.01) ve koordinasyon (p<0.01) ön ve son testlerin asasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlenmiştir. Kontrol grubu örneklemlerinde ise, denge (p>0.05), çeviklik (p>0.05) ve koordinasyon (p>0.05) ön ve son testlerin asasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, 8 hafta boyunca haftada 3 kez 40’ar dakikalık, denge duruşlarını, farklı tempo, kuvvet ve pozisyonlarla farklı yönlere yapılan hareketleri içeren psiko-motor antrenmanın denge, çeviklik ve koordinasyon üzerinde oldukça olumlu etkisinin olduğu ve bu becerileri geliştirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Psikomotor Antrenman, Motor Beceriler, Zihinsel Beceriler

Doi: 10.17363/SSTB.20162124346

EXAMINING THE EFFECT OF PSYCHOMOTOR TRAINING ON THE COORDINATION, AGILITY AND BALANCE IN 10-11 YEAR-OLD GIRLS
 
This study was conducted by the researchers with the aim to examine the influence of 10-11 year-old girls’ psychomotor training on coordination, agility and balance. The training was done for 40 minutes, 3 times a week and lasted 8 weeks. 61 10-11 year-old 5th grade female students who did not have any acute and chronic illnesses at Ankara SincanHaciBektas-iVeli Secondary School participated in the study (experiment) group; 31 of them, in control group. Firstly, study and control groups were applied pre-tests of coordination, agility and balance; then post-test was applied on the study group after the 8-week psychomotor training. To define the influence of psychomotor training on coordination, agility and balance, the difference between he pre and post-tests that were applied on the study and control groups were examined. SPSS 22 program was used to analyze the data; and Linear Model, Multivariate (MANOVA) analysis was used to assess the difference between the control and study groups. In the study group samples, it was observed that there as a statistically significant difference between balance (p>0,05), agility (p<0,01) and coordination (p<0,01) pre and post-tests. In control group samples, it was observed that there was not any statistically significant difference between the balance (p>0,05), agility (p>0,05) and coordination (p>0,05) pre and post-tests. As a result, it was seen that 40-minute-long psychomotor training which was done 3 times a week during 8 weeks and included balance stands, moves with different tempo, force, positions and directions had quite important influence on balance, agility and coordination and improved these skills.

Keywords: Psychomotor training, Motor Skills, Mental Skills

Doi: 10.17363/SSTB.20162124346

Tam Metin