SIK SORULAN SORULAR

 1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
  Dergimiz uluslararası nitelikte olup, hakemli bir dergidir. Uluslararası birçok indeks tarafından taranmaktadır.

 2. Derginizde hangi alanlarda yayın kabul edilmektedir?
  Sadece ilgili alanlarda hazırlanan çalışmalar kabul edilir.

 3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
  Bazı masraflar göz önüne alındığında yayına kabul edilen her bir makale için bir ücret talep edilir. Reddedilen çalışmalar için böyle bir talep söz konusu değildir.

 4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var mı?
  Üye olmadan dergimizin bütün sayılarını pdf formatında indirebilirsiniz.

 5. Derginizin yayın aralığı nedir?
  Dergimiz yılda dört sayı şeklinde çıkmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık Ayları sonunda sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Fakat bazı durumlarda özel sayılar çıkarılabilmektedir.

 6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
  Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

 7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
  Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla iki ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca bağlar.

 8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
  Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere erişim sağlayamaz.

 9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
  Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizampaj çalışmasına gönderilmektedir.

 10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayınlayabilmektemidir?
  Etik açısından böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayınlanmak üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren durumlarda geçerlidir.

 11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bulunmakta mıdır?
  Dergimize bilimsel nitelik ve kavramlara saygı duyan gönüllü olarak çalışan hiçbir maddi beklenti içinde olmayan değerli bilim adamları gelen çalışmaları etkin bir incelemeden ve bilimsel niteliklerini onaylamak koşulu ile değerlendirmektedir. Değerlendirme ve raporlar sadece gönüllülük esasına bağlıdır.

 12. Bilim ve Danışma Kurulunuzun görevi nedir?
  Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş ditör ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilemez.

 13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini isteyebilir mi?
  Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş editörün onayı ile gerçekleştirilir.

 14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise ve o dergide de yayını kabul edilip yayınlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
  Bu gibi durumlarda yayın kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip yayınlanmak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere yayın sistemden kaldırılır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması için yayın kabul şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun olacaktır. Dergimizin tüm hakları, Türk Ticaret Kanunu ve bu tür olumsuz koşullarda Fikri ve Sınai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk danışmanlarının rehberliği altında saklıdır. Türkiye Cumhuriyetinin Kanunları çerçevesinde maddi ve manevi haklarını savunur.

 15. Derginizde birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
  Şuan için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat farklı dilde hazırlanan çalışmalar da kabul edilmektedir.
 16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair bilgi edinmek isteyebilir mi?
  Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem bilgisi istenemez istense bile verilmez. Yazar makalesi için hakem tavsiye edemez. Sadece baş editör, yardımcı editörler ve alan editörleri buna karar verebilir. Bu kurullar dışından birinin hakem olarak tayin edilmesi ve bilgi vermesi de söz konusu olamaz.

 17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini isteme hakkına sahip midir?
  Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından uygun görülür ise işleme alınır. Aksi durumda baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve standart çalışma şekli devam eder.

 18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir mi?
  Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

 19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
  Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda çalışması yayınlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

 20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
  Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

 21. ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren çalışmalar için süreç nasıl işlemektedir?
  Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, KURUM ve RESMİ”anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, “Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.