Year:2019   Issue: 31   Area: NURSING SCIENCE  

Dilek MENEKŞE, Nursan ÇINAR
KNOWLEDGE, OPINIONS AND ATTITUDES OF FEMALE STUDENTS AND THEIR MOTHERS ABOUT HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINE
 
Aim: This study was carried out to determine the knowledge and attitudes of final year female students of a Vocational Health High School and their mothers on Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination. Method All 4th grade female students studying in the nursing and midwifery department of a vocational health high school in Sakarya Province during the 2014-2015 spring term constituted the population of the study which was designed as a descriptive search. Sample 63 female students and their mothers who agreed to participate in the study. Data were collected using the student questionnaire form and mother questionnaire form developed by the researchers. The data obtained were evaluated using percentage and mean in the computer environment. Results: All of the students participating in the study were female and the average age was 21.65±0.91. 87.3% of the students (n=55) reported that they had knowledge about HPV, 88.9% of them (n=59) reported that they had knowledge about HPV vaccine. It was determined that 1.6% of the female students participating in the study (n=1) had HPV vaccination. 39.7% of those who did not have HPV vaccine stated that they wanted to be vaccinated, 6.3% of them (n=4) stated that they wanted to be vaccinated if the vaccine would free, 34.9% of them (n=22) stated that they needed more knowledge about the vaccine, and 17.5% of them (n=11) stated that they were not sure about it. 15.9% of the mothers (n=10) indicated that they had knowledge about HPV vaccine. 52.4% of mothers (n= 33) stated that they wanted to be vaccinated and 47.6% of them (n=30) stated that they were undecided if there was the possibility of being vaccinated. Conclusion: It was determined that the knowledge of the mothers of female students about HPV and HPV vaccine was not adequate.

Keywords: HPV, Vaccine, Woman, Uterus, Student, Cancer

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.7

KIZ ÖĞRENCİLER VE ANNELERİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS VE AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİLERİ, GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI
 
Amaç: Bu çalışma, Sağlık yüksekokulu son sınıf kız öğrencilerinin ve annelerinin Human Papilloma Virüs (HPV) Aşısı hakkında bilgi, görüş ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini 2014-2015 yılı bahar yarıyılında Sakarya ilinde bir sağlık yüksekokulunun hemşirelik ve ebelik bölümünde öğrenim gören 4. sınıf kız öğrencilerin tamamı, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 63 kız öğrenci ve anneleri oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrenci soru formu ve anne soru formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında yüzdelik ve ortalama kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,65±0,91 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %87,3’ünün HPV ve %88,9’unun HPV aşısı hakkında bilgisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan kız öğrencilerden sadece birinin HPV aşısını yaptırdığı, HPV aşısı olmayanların %39,7’sinin aşı olmak istedikleri, %6,3’ünün eğer aşı ücretsiz olursa olmak istediği, %34,9’unun aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğu ve %17,5’inin bu konuda emin olmadığını ifade ettiği bulunmuştur. Annelerin; %15,9’u HPV aşısı hakkında bilgisi olduğunu belirtmiştir. Eğer imkanı olsaydı, %52,4’ü aşı olmak istediğini, %47,6’sı kararsız olduğunu ifade etmiştir. Sonuç: Kız öğrencilerin ve annelerinin HPV ve HPV aşısı hakkındaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: HPV, Aşı, Kadın, Rahim, Öğrenci, Kanser

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.7

Tam Metin