Year:2014   Issue: 12   Area:  

Funda ÖZPULAT, Birsen BİLGEN SİVRİ
EMPATHIC APTITUDE AND CRITICAL THINKING ABILITY OF THE NURSING STUDENTS
 
The aim of this study was to investigate the empathic aptitude and critical thinking ability of the nursing students. This study was carried out on undergraduate nursing students at the nursing school during 2012-2013 academic years. Participants consisted of 263 the students, 33.1% of them were at first year student, 22.8% of them were at second year student, 23.2% of them were third year student and 20.9 of them were at fourth year student of nursing program. The age of them was changing between 17 and 28 and the mean age was 20.35±1.78. The mean score of the Empathic Aptitudes Scale was 70.08±8.45, the mean score of the Critical Thinking Scale was 199.68±25.15. The result of the correlation analysis showed that there was statistically significant difference between the students’ scores of Empathic Aptitude Scale and Critical Thinking Scale at the 0.01 level of the confidence interval (r=0.332, p=0.000). It is observed (found) that the students’ scores of the Critical Thinking Scale were different between groups and when Tukey’s HSD test were performed, the difference was resulted in first group (p<0.05). Majority of the students (70%) indicated that they chose nursing by their own decision and little more half of the students (50.6%) indicated that they were satisfied with this major and some of the students (43.7%) indicated that they were partially satisfied with their major. While students’ scores from Emphatic Aptitudes and Critical Thinking scale didn’t change regarding students’ choosing their major by their request; according to their satisfaction from their major, students’ scores from both Emphatic Aptitudes and Critical Thinking scale has changed significantly. The results of this study showed that there should be given the practical work which develop the students’ empathy ability and it was observed students’ (their) critical thinking score was considerably low

Keywords: Nursing Students, Empathic Aptitude, Critical Thinking AbilityHEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ
 
Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilimlerinin ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesidir. 2012-2013 öğretim yılın içerisinde yürütülen çalışma bir sağlık yüksekokulun hemşirelik bölümünde yapılmıştır. Toplam 263 öğrenci ile yürütülen çalışmada öğrencilerin; %33,1’i 1.sınıf öğrencilerinden, %22,8’i 2.sınıf öğrencilerinden, %23,2’si 3.sınıf öğrencilerinden ve %20,9’u 4.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin yaşları 17 ile 28 arasında değişmektedir ve yaş ortalamaları 20,35±1,78 olarak bulunmuştur. Empatik eğilim ölçeği puan ortalamaları 70,08±8,45, eleştirel eğilim ölçeği puan ortalamaları 199,68±25,15’dir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda empatik eğilim ve eleştirel düşünce ölçeğine verilen cevaplar arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,332, p=0,000). Çalışmada, eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinden alınan puanların sınıflarına göre değiştiği görülmüş, yapılan Tukey HSD testi sonucunda farklılığı yaratan grubun 1. sınıf öğrencileri olduğu saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelik öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun (%70) mesleklerini isteyerek seçtikleri, yarısının (%50,6) bölümlerinden memnun oldukları, %43,7’lik bölümünün ise bölümlerinden kısmen memnun oldukları saptanmıştır. Öğrencilerinin bölümlerini isteyerek seçme durumlarına göre empatik eğilim ve eleştirel düşünce ölçeği puanları değişmezken, bölümlerinden memnuniyet durumlarına göre empatik eğilimden aldıkları puanlarında, eleştirel düşünce ölçeği puanlarının da değiştiği saptanmıştır (p<0,05). Çalışma sonucunda öğrencilerin empati becerilerini artıracak uygulamalara yer verilmesi gerektiği, öğrencilerinin eleştirel düşünce puanlarının ise oldukça düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Empatik Eğilim, Eleştirel Düşünme BecerisiTam Metin