Year:2014   Issue: 12   Area:  

Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU, Fatma ORGUN
INVESTIGATION OF THE NURSES STUDENTS’ ANXİETY AND HOPELESSNESS LEVEL TOWARD APPOİNTMENT AND NOT APPOİNTMENT
 
This research is a descriptive type of study, which was planned to investigate final year nurses students’ anxiety and hopelessness level as registered nurses toward appointment and not appointment. This research was carried out on 131 nurse students who attend Higher School of Nursing in İzmir in 2007-2008 education year and accepted to participate in research. Data of the research were collected by using a “Personal İnformation Form” which included socio-demographic characteristics of the candidate nurses, Spielberg State-Trait Anxiety Inventory and Beck Hopelessness Scale. In this research, State-Trait Anxiety Inventory’s Cronbach Alpha internal consistency coefficient was found as r= ,92. Hopelessness scale’s Cronbach Alpha internal consistency coefficient was found as r= ,82. Correlation, student t test and variance analyses were used in the evaluation of the data. It was found that the mean of candidate nurses’ State Anxiety Scale, Trait Anxiety Scale total points were moderate. It was found that the mean of Hopelessness Scale total and subscale of Feelings And Expectations About The Future, Loss Of Motıvatıon, Hope points were low. Candidate nurses’ status of having a job, status of choosing the profession of nursing, status of liking the profession and anxiety status about the assignment examination found that the relationaship between anxiety and hopelessness level. Anxiety and hopelessness level is lower students who don’t have a job, chosen the profession of their own accord, like the profession, don’t have anxiety about the assignment examination. According to these results; suggested that giving nurses seminars on areas to work after graduation, increase the number of positions for nurses, field nurses of occupational health and school health department.

Keywords: Anxiety, Hopelessness, Unemployment, Candidate NurseADAY HEMŞİRELERİN ATANIP ATANMAMAYA YÖNELİK KAYGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, aday hemşirelerin kadrolu hemşire olarak “atanıp atanmamaya” yönelik kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla planlanan, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma kapsamına, 2007- 2008 öğretim yılında İzmir ilinde bulunan bir Hemşirelik Yüksekokulu’nun 4. sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, araştırmaya katılmayı kabul eden 131 öğrenci alınmıştır. Veri toplama aracı olarak aday hemşirelerin sosyo - demografik özelliklerini içeren “Kişisel Bilgi Formu”, Spielberg’in “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ve Beck’in “Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada Durumluk - Sürekli Kaygı Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı r=,92 olarak bulunmuştur. Umutsuzluk Ölçeği’nin alfa iç tutarlık katsayısı ise r= ,82 olarak bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde, korelasyon, student t testi ve varyans analizleri uygulanmıştır. Aday hemşirelerin Durumluk Kaygı Ölçeği’nin ve Sürekli Kaygı Ölçeği’nin toplamında aldıkları puan ortalamaları orta düzeyde bulunmuştur. Umutsuzluk Ölçeğinin Gelecek İle İlgili Duygular ve Beklentiler, Motivasyon Kaybı, Umut alt boyutlarında ve Umutsuzluk Ölçeğinin toplamında aldıkları puan ortalamaları düşük düzeyde bulunmuştur. Aday hemşirelerin belli bir işte çalışma durumu, hemşirelik mesleğini seçme durumu, mesleği sevme durumu ve atamanın sınavla olması ile ilgili endişe durumuna göre kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında fark olduğu saptanmıştır. Belli bir işte çalışmayan, hemşirelik mesleğini kendi isteği ile seçen, hemşirelik mesleğini seven, atamanın sınavla olması ile ilgili endişe duymayan öğrencilerin kaygı ve umutsuzluk düzeyleri daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; aday hemşirelere okullarda mezuniyet sonrası çalışabilecekleri alanlar konusunda seminerler verilmesi, hemşire kadrolarının sayısının arttırması, günümüzde fazla gelişmeyen iş sağlığı, okul sağlığı gibi hemşirelik dallarında hemşirelerin bu bölgelere istihdam edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Umutsuzluk, İşsizlik, Aday HemşireTam Metin