Yıl:2020   Sayı: 36   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Batuhan BATU, Ali Dursun AYDIN
YÜZME SPORCULARININ YENİ TIP KORONA VIRÜSE (COVID-19) YAKALANMA KAYGISININ İNCELENMESI
 
Amaç: Araştırmada, yüzme sporcularının yeni tip korona virüse (COVİD-19) yakalanma kaygısının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya Türkiye Yüzme Federasyonu’nda aktif durumda olan kulüp sporcuları katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye Yüzme Federasyonu’nda aktif durumda olan 247 kadın, 203 erkek, toplamda 450 sporcudan oluşmaktadır. Araştırmada ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve Demir ve ark. (2020) tarafından geliştirilen ‘’Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)’’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bulgular: Araştımada, sporcuların cinsiyeti ile bireysel kaygı alt boyutu arasında ve genel toplamda farklılıklar tespit edilmiştir. Sporcuların yaşları ile hem bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygısı alt boyutları arasında hem de genel toplamda farklılıklar tespit edilmiştir. Ailesinin veya kendisinin asgari ücrete göre maddi durumu, kronik hastalığa sahip olma durumu, lisanslı sporcu olma durumu, spor yaşı, en iyi yüzdüğünü düşündüğü yüzme stili, pandemi döneminde evde spor yapma durumu değişkenlerine göre farklılaşma olmadığı rapor edilmiştir. Sonuç: Araştırmada yüzme sporcularının COVİD-19 ‘a yakalanma kaygı düzeylerinin orta düzeyden daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kaygı, Pandemi, Spor, Yüzme

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.4

INVESTIGATION OF ANXIETY OF SWIMMERS REGARDING CONTRACTING NEW TYPE OF CORONAVIRUS (COVID-19)
 
Aim: In this study, it was aimed to investigate that anxiety of Swimmers about contracting new type of Coronavirus (Covid19). Method: Swimmers in active state in Turkish Swimming Federation participated in this study. The participants of this research consist of 247 female and 203 male swimmers (450 in total) who are in active state in Turkish Swimming Federation. In this study, “Personal Info Questionare” and “Anxiety of atheletes for contracting new type of Coronavirus (Covid-19) scale” developed by Demir et al. (2020) were used as data collection tool. Results: Differences between sex and personal anxiety sub-dimension and general differences were determined. Differences between in personal anxiety and anxiety regarding socializing both in sub-scale and overall were determined. There is no difference reported according to factors such as financial status based on minimum wage, having a chronic disease, the best swimming style, making practice at home during pandemic. Conclusion: It was concluded that, swimmers have higher level of anxiety of contracting new type of Coronavirus (Covid-19) than the medium level in this study.

Keywords: Covid-19, Anxiety, Pandemic, Sport, Swimming

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.4

Tam Metin