Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI  

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Meryem Arık, Hasan TUNA
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN AİLE ÜYELERİNİN GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada yoğun bakım ünitesine bağlı olarak gelişebilecek gereksinimleri saptamak ve bu gereksinimleri en az düzeye indirmek ve aile üyelerinin gereksinimlerini azaltmak için öneriler geliştirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde cerrahi ve dahili yoğun bakım ünitelerinde Aralık 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında yatan hastaların aile üyelerinden araştırmaya katılmaya gönüllü ve kabul ölçütlerini taşıyan aile üyeleri oluşturmuştur. Araştırma yapılacak hastanenin kayıtlarına göre; hastanenin yoğun bakımına yaklaşık olarak 15 hasta/ay yatmaktadır. Hastaların yatış süresince her hastanın en az iki yakını-birinci derece akrabası hastayı ziyaret etmektedir. Bu nedenle 75 kişiden oluşan evren baz alınarak, evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış ve tamamına ulaşılmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, Anova ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hasta yakınlarının %65,3’ü kadın olup, yaş ortalamaları ise 78.56±9.83’tür. 20-50 yaş arasında yer alan hasta yakınlarının güven, bilgi ve yakınlık gereksinimleri 51-80 yaş grubuna göre daha fazla saptanmıştır. Sonuç: Bu araştırmada yoğun bakımda yatan hastaların aile üyelerinin en yüksek güven ve bilgi alt boyutunda, en düşük destek alt boyutunda gereksinim duydukları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Hasta, Aile üyesi, Gereksinim

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.14

EVALUATION OF THE NEEDS OF INPATIENTS’ FAMILY MEMBERS IN INTENSIVE CARE UNIT
 
Aim: The purpose of this descriptive study was to identify the needs that could develop depending on the intensive care unit and to formulate recommendations to minimize and reduce these needs of family members. Method: The cross-sectinal and descriptive type of the study sample included family members of the patients who were receiving care between December 2017 and January 2018 in Trabzon Vakfıkebir State Hospital surgical and intensive intensive care units. According to the medical records of the hospital where the study was carried out, approximately 15 patients per month are hospitalized in the intensive care unit. At least two relatives or first-degree relatives visit each patient during the hospital stay. For this reason, based on sample of 75 individuals, the total sample was included in the study and all of them participated in the study. The data were analyzed using frequency, t test, Anova and correlation analysis. Results: 65.3% of the relatives included in the sample were woman and the mean age was 78.56 ± 9.83. The needs of trust, knowledge and intimacy of the relatives of the patients in the 20-50 years of age were found to be higher than those of 51-80 years. Conclusion: In this study, it was found that the family members of the patients in intensive care unit need trust and knowledge at the highest level and support at the lowest level.

Keywords: Intensive care, Patient, Family members, Need

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.14

Tam Metin