Yıl:2020   Sayı: 34   Alan: SPORCU BESLENMESİ  

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL, Erol BAYKAN
ÜNİVERSİTELERARASI GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YARIŞAN SPORCULARIN BESLENME BİLGİLERİNİN ANALİZİ
 
Amaç: Araştırma da çeşitli üniversitelerde aktif olarak güreş sporuyla uğraşan bayan ve erkek güreşçilerin beslenme bilgi düzeylerini karşılaştırmak, gelir düzeyi ve beslenme konusunda eğitim alıp almadığının güreşçilerin beslenme bilgi düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmaya 11 bayan 44 erkek olmak üzere aktif güreş sporuyla uğrayan 55 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Yöntem: Demografik özelliklerine ilişkin bulgular ile bunların yorumlarına yer verilmiştir. Verilerde kayıp gözeler bulunmaktadır. Bu değerler kayıp veri olduğundan cevapsız olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya göre; Gelir durumları ile değişkenler (besin maddeleri, tüm değişkenler) arasında ANOVA test istatistiği sonucuna göre Gelir durumları arasında fark bulunmamıştır. H0 hipotezi kabul edilmiştir (besin maddeleri için F=0,509; p=0,604>0,05 – tüm değişkenler için F=0,094; p=0,910>0,05). Gelir durumları arasında fark bulunmadığından post hoc analizi yapılmamıştır. Diğer değişkenler (sıvı maddeler, yenileme, kilo kontrolü, gıda takviyeleri) normal dağılmadığından Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre p değerleri 0,05 ten büyük olduğundan gelir durumu ile sıvı maddeler, yenileme, kilo kontrolü, gıda takviyeleri arasında farklı olmadığı bulunmuştur. Bulgular: Beslenme konusunda eğitimlerde yapılan bağımsız T testi sonrasında beslenme konusunda eğitim ile besin maddeleri ve tüm maddeler arasında farklı olmadığı bulunmuştur. Yani H0 hipotezi ret edilmemiştir (besin maddeleri için t=0,022 ; p=0,983>0,05 – tüm maddeler için t=0,730; p=0,470>0,05). Diğer değişkenler (sıvı maddeler, yenileme, kilo kontrolü, gıda takviyeleri) normal dağılmadığından Mann Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan beslenme eğitimi ile sıvı maddeler, yenileme, kilo kontrolü, gıda takviyeleri arasında farklı olmadığı bulunmuştur. Kadın ve erkeklerin, karşılaştırması için yapılan bağımsız T testi sonrasında cinsiyet ile besin maddeleri ve tüm maddeler arasında farklı olduğu bulunmuştur. Yani H0 hipotezi ret edilmiştir (besin maddeleri için t=-2,198 ; p=0,032<0,05 – tüm maddeler için t=-2,294 ; p=0,026<0,05). Ortalama değerlere bakıldığında erkekler kızlara göre daha fazla olduğu söylenebilir. Diğer değişkenler (sıvı maddeler, yenileme, kilo kontrolü, gıda takviyeleri) normal dağılmadığından Mann Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre p değerleri 0,05 ten büyük olduğundan cinsiyet ile sıvı maddeler, yenileme, kilo kontrolü, gıda takviyeleri arasında farklı olmadığı bulunmuştur. Sonuç: Araştırmanın sonucuna göre; beslenme eğitimi alanlarla almayanlar arasında fark olmadığı için beslenme eğitimlerinin periyodik aralıklarla sporculara verilmesi uygun olabilir. Gelir durumunun beslenme bilgi düzeyi ile alakalı olmadığı anlaşılmıştır. Cinsiyet ile besin maddeleri ve tüm maddeler arasında fark olduğu, sıvı maddeler, yenileme, kilo kontrolü, gıda takviyeleri arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güreş, Beslenme, Yarışma, Analiz

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.3

ANALYSIS OF NUTRITION INFORMATION OF ATHLETES COMPETING IN INTERCOLLEGIATE WRESTLING TURKEY CHAMPIONSHIP
 
aim: the study examined the nutritional information levels of female and male wrestlers actively engaged in wrestling at various universities, and the effect of income level and nutrition education on the nutritional information levels of wrestlers. 55 people who experienced active wrestling, including 11 women and 44 men, participated in the research as volunteers. Method: demographic characteristics of the findings and their interpretations are given. There are missing eyes in the data. These values have been evaluated as missed because they are lost data. According to the study, there was no difference between income states and variables (nutrients, all variables) according to the ANOVA test statistic. The H0 hypothesis has been accepted (F=0.509 for nutrients; p=0.604>0.05 – F=0.094 for all variables; p=0.910>0.05). Post hoc analysis was not performed because there was no difference between income states. The Kruskal Wallis test was performed because other variables (liquids, replenishment, weight control, food supplements) were not normally distributed. According to the results of the test, p values are greater than 0.05 and it was found that there is no difference between income status and liquid substances, renewal, weight control and food supplements. Results: after the Independent T test conducted in nutrition education, it was found that there was no difference between nutrition education and nutrients and all substances. So the H0 hypothesis has not been rejected (t=0.022 for nutrients ; p=0.983>0.05 – t=0.730 for all ingredients; p=0.470>0.05). Since other variables (liquids, replenishment, weight control, food supplements) were not normally distributed, the Mann Whitney U test was performed. According to the results of the test, p values are greater than 0.05 and it was found that there was no difference between nutrition education and liquid substances, refreshment, weight control and food supplements. Women and men were found to be different between sex and nutrients and all ingredients after the Independent t test for comparison. So the H0 hypothesis has been rejected (t=-2.198 for nutrients; p=0.032<0.05-t=-2.294 for all ingredients ; p = 0.026<0.05). Men are more likely than girls when looking at average values. Since other variables (liquids, replenishment, weight control, food supplements) were not normally distributed, the Mann Whitney U test was performed. According to the results of the test, p values are greater than 0.05 and it was found that there was no difference between sex and liquid substances, renewal, weight control and food supplements. Conclusion: as there is no difference between those who receive nutrition training and those who do not receive nutrition training, it may be appropriate to give nutrition training to athletes at periodic intervals. It was understood that income status was not relevant to the level of nutritional information. It has been revealed that there is a difference between sex and nutrients and all ingredients, there is no difference between liquid ingredients, refreshment, weight control, food supplements.

Keywords: Wrestling, Nutrition, Competition, Analysis

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.3

Tam Metin