Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: SPORCUDA PERFORMANS GELİŞTİRME  

Sevde MAVİ VAR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT SEGMENTLERİNE GÖRE YAĞ VE KAS ORANLARININ AEOROBİK, ANAEROBİK VE ESNEKLİK PARAMETRELERİYLE İLİŞKİSİ
 
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin vücut segmentlerine göre vücut yağ ve kas oranlarının aerobik, anaerobik ve esneklik özellikleriyle arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışmaya Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 18 kadın, 13 erkek olmak üzere toplam 31 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin vücut kompozisyonları bioelektrik impedans (BIA) analiz yöntemiyle belirlenmiştir. Aerobik kapasitelerini belirleyebilmek için Cooper testi, anaerobik kapasitelerini belirleyebilmek amacıyla 30 metre sprint testi ve dikey sıçrama testi, esneklik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla ise otur-uzan testi uygulanmıştır. Bulgular: Bulgular incelendiğinde erkeklerde dikey sıçrama ve sol bacak kas arasında (r=-,718, p<0.01), negatif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki, 30m sürat ve kas kütlesi arasında (r=,642, p<0.05), pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kadınlarda ise performans parametreleri ile vücut segmentleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır. Sonuç: Sonuç olarak erkeklerin vücut segmentlerine göre kas kütleleri ve yağ yüzdeleri açısından aerobik ve anaerobik kapasiteleri arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. Kadınlarda ise vücut segmentlerine göre kas ve yağ oranları incelendiğinde kas oranlarının düşük, yağ oranlarının yüksek olduğu ve bundan dolayı aerobik ve anaerobik kapasitelerinin düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Vücut Yağ ve Kas Oranı, Aerobik Performans, Anaerobik Performans, Esneklik

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.1

INVESTIGATION OF BODY FAT AND BODY MUSCLE PROPORTION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT STUDENTS BY SOME MOTORİC FEATURES
 
Aim: The aim of this study was to determine the relationship between aerobic, anaerobic and flexbility properties of body fat and muscle ratios according to body segments of physical education and sports students. Method:A total of 31 students (18 female and 13 male) were studying at Ahi Evran University School of Physical Education and Sports participated in the study. The body compositions of the students were determined by bioelectric impedance (BIA) analysis. In order to determine aerobic capacity Cooper test, to determine the anaerobic capacities of 30 meters sprint test and vertical jump test, and to determine the flexibility sit-reach test was used in the study. Results: When the findings were examined, a high level of negative correlation was found between the vertical jump and the left leg muscle (r = -, 718, p <0.01) and there was a moderate positive correlation between 30m sprint and muscle mass (r = 642, p <0.05). There was no significant relationship was found between performance parameters and body segments for women. Conclusion: As a result, there was a relationship between aerobic and anaerobic capacities of muscle masses and fat percentages of males according to body segments. When the muscle and fat ratios were examined according to the body segments in women, it was possible to say that the muscle ratios were low and the fat ratios were high and therefore the aerobic and anaerobic capacities were low.

Keywords: Body Fat and Muscle Propotion, Aerobik Performance, Anaerobic Performance, Flexibility

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.1

Tam Metin