Yıl:2014   Sayı: 12   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Aylin ZEKİOĞLU, Mustafa TÜRKMEN, Arkun TATAR, Mehmet GÖRAL
SPOR YAPAN KİŞİLERİN ALEKSİTİMİ VE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu çalışmada, spor yapan kişiler arasında Aleksitimi ve Duygusal zeka kavramın karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, 114 kız (%30.8) 256 erkek (%69.2) olmak üzere toplam 370 öğrenci 41 maddeli beşli likert tipi cevaplama seçeneği içeren Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’ni, 370 kişinin 76 kız (%26.5) 211 erkek (%73.5) olmak üzere toplam 287’si de 20 maddeli beşli likert tipi cevaplama seçeneği içeren 20 soruluk Toronto Aleksimi Ölçeği'ni (TAÖ) doldurarak çalışmaya katılmışlardır. İki ölçek sonuçlarının karşılaştırmasında her iki ölçeği de dolduran 287 kişinin verisi kullanılmıştır. Ölçeklerin toplam puanları Pearson korelasyon analizi ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada ölçek alt boyut ve bütünü için iç tutarlılık hesaplaması yapılmış ve cinsiyet grupları için tek yönlü çok değişkenli varyans analizi ile toplam puanlar karşılaştırılmıştır. Duygusal zeka ölçeğinde alt boyutların ve bütünün iç tutarlılık katsayıları şu şekildedir. “İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi” α=0.79, “Duyguların Kullanımı” α=0.33, “Duyguların Değerlendirilmesi” α=0.75 ve ölçeğin bütünü için α=0.85’tir. Aynı şekilde Aleksitimi ölçeğinde iç tutarlılık katsayıları "Duygularını Tanımada Güçlük" α=0.78, "Duyguları Söze Dökmede Güçlük" α=0.44, "Dışa-Dönük Düşünme" α=0.17 ve ölçeğin bütün için α=0.69’dur. Toronto Aleksimi Ölçeği toplam puanı ile Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği genel toplam puanı arasında beklendiği gibi -0.47 düzeyinde bağıntı bulunmuştur. Duygusal zeka ölçeği alt boyutu İyimserlik / Ruh Halinin Düzenlenmesi alt boyutunun Duygularını Tanımada Güçlük ile -0.30, Duyguları Söze Dökmede Güçlük ile -0.25, Dışa-Dönük Düşünme ile -0.29; Duyguların Kullanımı alt boyutunun Duygularını Tanımada Güçlük ile -0.09, Duyguları Söze Dökmede Güçlük ile -0.24, Dışa-Dönük Düşünme ile -0.29; Duyguların Değerlendirilmesi alt boyutunun Duygularını Tanımada Güçlük ile -0.32, Duyguları Söze Dökmede Güçlük ile -0.35, Dışa-Dönük Düşünme ile -0.33 düzeyinde bağıntısı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, Aleksitimi, Cinsiyet, SporCOMPARİNG OF EMOTİONAL INTELLİGENCE LEVEL AND ALEXİTHYMİA İN SUBJECTS ENGAGED İN SPORTS
 
Aim of this study is to investigate the relationship of alexithymia and emotional intelligence among subjects engaged in sports. One hundred fourteen females (30.8%) and 256 (69.2%) males, totally 370 subjects were completed the 41 items revised Schutte self-report emotional intelligence test. Those of 76 (26.5%) females and 211 (73.5%) males, totally 287 participants completed the 20 items 5-points likert Toronto Alexithymia Scale were included in this study. Pearson correlation analysis was used to compare the scale scores. Internal consistency was evaluated for the subscales and entire of the test. Internal consistency was compared with the gender groups using one-way multi-variate variance analysis. The examination of the three-factor structure of the test for subscales and internal consistency is as follows: optimism/mood regulation 0.79, utilization of emotions 0.33, appraisal of emotions 0.75, and for the entire of the scale 0.85. The internal consistency for alexithymia was as follows: difficulty identifying feelings 0.78, difficulty describing feelings 0.44, externally oriented cognitive style 0.17, and the score 0.69. The correlation for the scores of Toronto Alexithymia Scale and revised Schutte Emotional Intelligence Test as expected was -0.47. The relation of optimism/mood regulation with difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings, and externally oriented cognitive style, was -0.30, -25, -29 respectively. The relation of utilization of emotions with difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings, and externally oriented cognitive style, was -0.09, -0.24, and -0.29, respectively. The relation of appraisal of emotions with difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings, and externally oriented cognitive style, was -0.32, -0.35, and -0.33, respectively.

Keywords: Emotional Intelligency, Alexithymia, Gender, SportTam Metin