Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Cansu ÇELEBİ, Betül BAYAZIT,Okan Serhat TUNCİL,Ozan YILMAZ
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ MOTOR GELİŞİME ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde hareket eğitimi çalışmalarının motor gelişime etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma grubunu, Kocaeli ilinde bulunan çalışmanın kurumunda yapılmasına onay veren özel bir anaokulunda eğitim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden yaş aralığı 4-6 olan 10 deney 10 kontrol grubu olmak üzere toplam 20 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma programı haftada 3 gün, günde 40 dakika olmak üzere toplam 8 hafta sürmüştür. Çalışma programının içeriği çocukların yaş ve seviyesine uygun olarak programlanmış lokomotor, manipulatif ve dengeleme hareketlerinden oluşan eğlenceli oyunlarla bütünleştirilmiştir. 8 haftalık çalışma programı öncesinde ve sonrasında denge, sekme, 9 m koşu, yakalama, atlama, sıçrama olmak üzere toplam 6 test parametresi ölçülerek çalışma programının etkisine bakılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlemesi SPSS 21.0 paket programında yapılmıştır. Verilere ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve normallik testi uygulanmıştır. Shapiro-Wilk sonucu normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden Paired Samples Testi ve Independent Samples Testi uygulanmıştır. Verilerin analizi %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Deney grubunun denge ve sekme ön test-son test parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Grupların, ön test-son test değerleri karşılaştırıldığında denge, sekme, 9 m koşu, atlama ve sıçrama testi parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Oyunlarda denge bisikletinin kullanılmış olması daha çok denge gelişimine etkili olmuş sekme ve denge parametrelerinde istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hareket Eğitimi, Motor Gelişim, Okul Öncesi Dönem

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.8

THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION IN PRESCHOOL PERIOD TO MOTOR DEVELOPMENT
 
Aim: The goal of this study is to analyze the effect of movement education in preschool years to motor development. Method: The focus group of this study is made up of 20 children, 10 of which are boys and 10 of which are girls, between the ages 4 and 6 and who are going to school in a private kindergarten in Kocaeli that allowed this study to be made in the institution where the study is made. The study lasted for eight weeks, three days a week and forty minutes a day. The content of the study program is created properly for the age and fitness level of the children and integrated with fun games consisting of locomotor, manipulative and balancing movements. Before and after the 8-week study program, the 6 test parameters of balance, bouncing with a ball, 9-meter running, catching, jumping and skipping were measured and the effect of the study program is analyzed. The data were analyzed by SPSS 21.0 package program. Descriptive statistics of the data were calculated and normality test was applied. As the result of Shapiro-Wilk showed normal distribution, Paired Samples Test and Independent Samples Test were applied for parametric tests. The data were analyzed at 95% confidence interval, p<0.05 significance level. Findings: A statistically significant difference was detected in the balance and bouncing with a ball preliminary and final test parameters (p<0.05). A statistically significant difference was detected in the balance, bouncing with a ball, 9-meter running, jumping and skipping preliminary and final test parameters (p<0.05). Results: As a result, the use of balance bikes in games was more effective on balance development and a statistically significant difference was found in tab and equilibrium parameters.

Keywords: Movement Education, Motor Development, Preschool Period

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.8

Tam Metin