Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Aygül ÇAĞLAYAN TUNÇ, Mehmet GÜÇLÜ, Mehmet GÜNAY
KONYA’DAKİ AMATÖR SPORCULARIN MENTAL DAYANIKLILIKLARININ KESİTSEL ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Çalışmanın amacı Konya’daki bir grup amatör sporcunun zihinsel dayanıklılığını ölçmek ve zihinsel dayanıklılık alt gruplarının yaş, cinsiyet ve yapılan spor türleriyle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Sporda Mental Dayanıklılık Anketi Konya’dan lisanslı, 16-18 yaş arasındaki 70 kadın ve 70 erkek amatör sporcuya uygulandı. Toplam 140 amatör sporcunun 35’i futbol, 32’si basketbol, 41’i voleybol ve 32’si de atletizm ile uğraşıyordu. Çalışmaya katılan sporcuların 33’ü 16 yaşında iken, 53’ü 17 yaşında ve 51’i de 18 yaşındadır. Verilerin analizinde; alt ölçek puanlarının cinsiyet yönünden karşılaştırılmasında independent t testi, yaş gruplarına ve spor dallarına göre karşılaştırılmasında ise ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular: Erkek ve kadın sporcuların, Sporda Mental Dayanıklılık Anketi ile elde edilen, alt ölçek puanları (Güven, Devamlılık ve Kontrol) karşılaştırıldığında, erkek sporcuların Güven alt ölçek puanlarının kadın sporculara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Alt ölçek puanları yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında gruplar arasında fark bulunamamıştır. Benzer şekilde, alt ölçek puanlarının yapılan spor dallarına göre karşılaştırılmasında da yine gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür. Sonuç: Erkek sporcularda artmış güven puanları hariç, amatör sporcular arasında mental dayanıklılık bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Amatör Sporcular, Mental Dayanıklılık, Güven, İstikrar ve Kontrol

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.7

EVALUATION OF MENTAL TOUGHNESS OF AMATEUR ATHLETES IN KONYA BY CROSS-SECTIONAL STUDY
 
Aim: The aim of the study was to measure the mental toughness of a group of amateur athletes in Konya and to investigate whether subgroups of mental toughness were associated with age, gender and sport types. Methods: The Sports Mental Toughness Questionnaire was applied to 70 female and 70 male amateur athletes aged 16-18 years, licensed to practice in Konya. Thirty five of the 140 athletes were dealing with soccer, 32 with basketball, 41 with volleyball, and 32 with athletics. Thirty-six of the athletes were 16 years old while 53 were 17 years old and 51 were 18 years old. Student’s t test was used to compare subscale scores according to sex. The ANOVA test was used to compare subscale scores according to age groups and sports branches. Results: Subscale scores of 140 athletes were obtained by Questionnaire. When subscale scores of male and female athletes were compared, it was seen that only confidence scores were higher in male athletes than in girl athletes. The subscale scores according to age groups were compared with the ANOVA test and no difference was found between the groups. Similarly, it was seen that there was no difference between the groups when the subscale scores were compared according to sports branches. Conclusion: There was no significant difference in Mental Toughness between amateur athletes, except for increased confidence scores in male athletes.

Keywords: Sport, Amateur Athletes, Mental Toughness, Confidence, Constancy, and Control

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.7

Tam Metin