Yıl:2019   Sayı: 32   Alan: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ  

Çığla ARSLANKILIÇ, Özlem YAZICI, Erdem GÖL
KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRECEK HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
 
Öz: Amaç: Bu araştırma, göz kliniğinde katarakt cerrahisi geçirecek hastalarda ameliyat öncesi kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla Kasım 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Avrupa yakası Şişli İlçesinde katarakt cerrahisi geçirmek üzere göz sağlığı merkezine gelen 200 katarakt hastası alınarak tanımlayıcı tipte yapıldı. Yöntem: Etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra çalışmaya dahil etme kriterlerine uyan hastalara açıklama yapıldı ve yazılı izinleri alındı. Ameliyattan önce hastaların sosyodemografik verileri içeren “Bilgi Formu” ile kaygı düzeylerini belirlemek üzere STAI FORM TX-1 ve STAI FORM TX-2 Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanıldı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi, Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS 21,0) paket programı kullanılarak elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (Frekans, yüzdelik dağılım) ve niteliksel verilerin gruplar arası dağılımlarını kıyaslamada t-Testi ve ANOVA Testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmada katarakt ameliyatı olacak hastaların sosyodemografik özellikleri, katarakt cerrahisine ilişkin bilgileri ile durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamalarının kıyaslanmasına yer verildi. Araştırmaya katarakt cerrahisi geçirecek olan 200 hasta katıldı. Çalışmada, her iki ölçekten elde edilebilecek toplam puan 20 ile 80 arasında değişmektedir. Yüksek puan yüksek kaygı düzeyini, düşük puan ise düşük kaygı düzeyini belirtir. Araştırma kapsamına alınan hastaların aldıkları STAI FORM TX-1 Durumluk Kaygı ve STAI FORM TX-2 Sürekli Kaygı Puanı ortalamaları 36 ile 41 arasında değişmektedir. Bu çalışmada alınan puanlara göre katarakt cerrahisi geçirecek hastaların kaygı seviyelerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sosyodemografik özelliklerden cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, meslek, katarakt hakkında bilgi sahibi olma, hangi gözden katarakt cerrahisi geçireceği, ailede katarakt cerrahisi geçirme durumu, psikolojik destek alma durumu ve ameliyat hakkında bilgi alma durumu değişkenleri ile durumluk kaygı envanterinden alınan puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Sosyodemografik özelliklerden yaş, medeni durum, öğrenim durumu, sosyal güvence, katarakt hakkında bilgiyi nereden aldığı, daha önce katarakt cerrahisi geçirme durumu, hangi gözden katarakt cerrahisi geçireceği, ailede katarakt cerrahisi geçirme durumu, psikolojik destek alma durumu, ameliyat hakkında bilgi alma durumu değişkenleri ile sürekli kaygı envanterinden alınan puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Katarakt, Göz

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.2

EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING ANXIETY LEVELS BEFORE SURGERY IN PATIENTS UNDERGOING CATARACT SURGERY
 
Abstract: Aim: In this research, the clinic was made of a type identifier on 200 cataract patients from the eye care center to undergo cataract surgery in Istanbul European Side Sisli district between November 2018-February 2019 date in order to examine the factors affecting the pre-operative anxiety in patients undergoing cataract surgery. Method: After the approval of the ethics committee and the institution, the patients who met the inclusion criteria were informed and their written permission was obtained. Before the operation, STAI FORM TX-1 and STAI FORM TX-2 State and Trait Anxiety Inventory were used to determine anxiety levels and “Information Form which included sociodemographic data of the patients. The data obtained from the study were analyzed by using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0). Descriptive statistical methods (frequency, percentage distribution) and t-test and ANOVA test were used to compare the distribution of qualitative data between groups. Results: In the study, sociodemographic characteristics, information about cataract surgery and state and trait anxiety mean scores of the patients who will undergo cataract surgery were included. The study included 200 patients undergoing cataract surgery. In the study, the total score obtained from both scales ranged from 20 to 80. A high score indicates a high level of anxiety and a low score indicates a low level of anxiety. STAI FORM TX-1 State Anxiety and STAI FORM TX-2 Continuous Anxiety Score of the patients included in the study ranged between 36 and 41. According to the scores obtained in this study, it was determined that the anxiety levels of patients undergoing cataract surgery were moderate. Conclusion: Gender, marital status, educational status, occupation, having information about cataract, which review to undergo cataract surgery, having cataract surgery in the family, getting psychological support and getting information about surgery, and sociodemographic characteristics, there is a significant difference between the scores obtained from state anxiety inventory. the difference was determined. Sociodemographic characteristics such as age, marital status, education level, social security, where to get information about cataract, previous cataract surgery status, which review cataract surgery status, family cataract surgery status, psychological support status, information about the status of surgery There was a significant difference between the scores obtained from the trait anxiety inventory.

Keywords: Anxiety, Cataract, Eye

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.2

Tam Metin