Yıl:2018   Sayı: 27   Alan: SPORCU PSİKOLOJİSİ  

Hakan KOLAYİŞ, İhsan SARI, Nurullah ÇELİK
FARKLI MÜCADELE SPORLARINDAKİ SPORCULARIN SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Aim: The aim of this research was to determine the sports participation motivation of athletes aged 12-16 according to sports type. Method: 409 male (67.7%) and 195 female (32.3%) athletes, as a total of 604 athletes voluntarily participated in the research. Athletes completed a Participation Motivation Questionnaire (Gill, Gross, & Huddleston, 1983). The data were analysed by descriptive statistics and MANOVA. Tukey was used as a post hoc analysis. Level of significance was determined to be 0.05. Results: According to the results, it was seen that sport participation motivation of the athletes differs according to sport type F (40, 2578.00) = 3.425, p = .000; Wilks’ λ = .798; Partial η2= .044. Analysing the results for each dependent variable showed that there was a significant difference in team affiliation F(5, 598) = 10.742, p = .000, Partial η2 = .082; fitness/energy release F(5, 598) = 4.204, p = .001, Partial η2 = .034; enjoyment F(5, 598) = 3.855, p = .002, Partial η2 = .031; friendship F(5, 598) = 2.567, p = .026, Partial η2 = .021; and competition F(5, 598) = 4.040, p = .001, Partial η2 = .033 according to sport type. Conclusion: The results of this research reveal the motivational features of young athletes from different combat sports.

Anahtar Kelimeler: Dövüş Sporları, Güdülenme, Spora Katılım, Sporcu

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.2

DETERMINATION OF SPORT PARTICIPATION MOTIVATION OF YOUNG ATHLETES FROM DIFFERENT COMBAT SPORTS
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı 12-16 yaş grubundaki sporcuların spor türüne göre spor katılım motivasyonunun belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmaya 409’u erkek (% 67.7) ve 195’i kadın (% 32,3) olmak üzere toplam 604 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular Spora Katılım Güdüsü Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Veriler betimsel istatistikler ve MANOVA ile analiz edildi. Post hoc analizi olarak Tukey testi kullanılmıştır.. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Sonuçlara göre sporcuların spor katılım motivasyonunun spor türüne göre farklılaştığı görülmüştür. F (40, 2578.00) = 3.425, p = .000; Wilks’ λ = .798; Kısmi η2 = .044. Her bir bağımlı değişken için sonuçların analizi, spor türü bakımından takım bağlılığı F (5, 598) = 10.742, p = .000, kısmi η2 = .082; fitnes / enerji salımı F (5, 598) = 4.204, p = .001, kısmi η2 = .034; haz duyma F (5, 598) = 3.855, p = .002, kısmi η2 = .31; arkadaşlık F (5, 598) = 2.567, p = .026, kısmi η2 = .021; ve yarışma boyutu F (5, 598) = 4.040, p = .001, kısmi η2 = .033. arasında anlamlı farklar ortaya koymuştur. Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları farklı dövüş sporlarından ile ilgilenen genç sporcuların güdülenme özelliklerini ortaya koymaktadır.

Keywords: Combat Sports, Sport Participation, Athletes

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.2

Tam Metin