Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: DİĞER TIP BİLİMLERİ  

Ümran SEVİL, Dilek ÖZTAŞ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Özlem GÜNER, Nigar ÇELİK, Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ
FARKLI FAKTÖRLER AÇISINDAN HIV HASTALARINA YÖNELİK OLUŞAN SOSYAL ALGI BUYUTUNUN ANALİZ EDİLMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Günümüzün en önemli sorunlarının başında HIV gelmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerine baktığımızda HIV ile ilgili çalışmaların çok büyük hız kazandığını göstermektedir. Özellikle ekonomik ve sosyal yönden ciddi kayıplara neden olan bu durum bireylerin ve toplumun sosyal algısı üzerinde de etkili olmaktadır. Tedavisi halen mümkün olmayan, sadece tanı almış vakaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar bireyin birçok farklı açıdan sorun yaşamasına neden olmaktadır. Bu çalışmada HIV tanısı almış 249 vakanın toplumsal algı açısından yaşadığı sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma uygulamalı bir çalışma olup, uygulama süresi 9 ay sürmüştür. Uygulamaya katılan vakalara ulaşmak ve tespit etmek oldukça güç olmuştur. Bu nedenle tanı almış vakaların kişisel özel bilgileri araştırma sürecine dahil edilmemiştir. Araştırmada 5’li likert ölçekten oluşan 42 maddelik bir anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmaya katılan tanı almış bireylerin demografik özellikleri ikinci bölümde ise ölçekli maddelerden oluşan kısım bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler SPSS 18 Programı ile farklı analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonrasında tanı alan HIV vakalarının sosyal dışlanma yaşadığı ve farlı birçok sorunla karşı karşıya kaldığına ulaşılmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçme aleti “anketin” geliştirilerek farklı açılardan da kullanılacağı gerçeğine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: HIV, Tanı, Algı, Faktör, Ölçek, Analiz

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.2

ANALYSIS OF THE SOCIAL PERCEPTION DIMENSION DIRECTED TO THE PATIENTS WITH HIV IN TERMS OF DEFFERENT FACTORS: A SCALA DEVELOPMENT STUDY
 
HIV is the leading issue of today’s most important problems. When we look at the developed and developing world countries, HIV-related work seems to have accelerated very much. This situation, which causes serious losses especially in the economic and social aspects, also has an effect on the social perception of individuals and the society. The practices aiming to increase the quality of life of the cases that are diagnosed but still not possible to treat cause problems for the individual in many different ways. The purpose of this study is to determine the problems of a total of 249 cases diagnosed with HIV in terms of social perception. This is an applied study and the duration of the application has lasted for 9 months. It has been very difficult to reach and identify the cases involved in the application. For this reason, the personal information of the cases diagnosed has not been included in the research process. A 42-item questionnaire consisting of 5-point Likert scale has been used in the research. The questionnaire is composed of two parts. In the first part, the demographic characteristics of the diagnosed individuals exist and the second part consists of the scaled items. Data used in the research have been analyzed with SPSS 18 Program with various analysis techniques. It has been concluded following the findings obtained that the cases diagnosed with HIV experience social exclusion and many other problems. It has been also concluded that the measurement tool “questionnaire” used in this research can be improved and used in different perspectives.

Keywords: HIV, Diagnosis, Perception, Factor, Scale, Analysis

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.2

Tam Metin