Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ  

Hamide ZENGIN, Nursan CINAR
ERGENLERİN RİSK ALMA DAVRANIŞLARI İLE NARGİLENİN SAĞLIĞA ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı ergenlerin olumsuz risk alma davranışlarının ve nargilenin sağlığa etkileri ile ilgili algılarının belirlenmesi, aralarındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik olarak planlanan araştırma, Sakarya ilinde farklı sosyoekonomik düzeydeki on bir lisede Mart-Nisan 2015 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmanın örneklemini gönüllü 900 lise öğrencisi oluşturdu. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu, “Nargilenin Sağlığa Etkileri Algı Ölçeği” ve “Ergenlerde Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği” ile toplandı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 20 programında değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin % 50,3’ ünün kız, % 49,7’sinin erkek olduğu ve % 95,2’ sinin ailesi ile birlikte yaşadığı saptandı. Araştırmaya katılan ergenlerin nargilenin sağlığa etkileri algı ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamasının 61,97±11,12, ergenlerde kısa heyecan arayışı ölçeğinin toplam puan ortalamasının 10,24±3,92 olduğu belirlendi. Nargilenin sağlığa etkileri algı ölçeği puanları ile kısa heyecan arayışı ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Bu ilişki çok güçlü olmamakla birlikte negatif yönde bir ilişkidir (r = -0,204 p=0.001). Sonuç: Sigara içen ve nargile kullanan ergenlerin risk alma davranışlarının yüksek olduğu ve nargilenin sağlığa etkileri ile ilgili algılarının düşük olduğu saptandı. Ergenlerin nargilenin sağlığa etkileri ile algıları artıkça riskli davranışlara eğilimlerinin azaldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Sigara Kullanımı, Nargile Kullanımı, Sağlık Etkileri, Risk Alma davranışı

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.13

A STUDY ON RISK-TAKING BEHAVIOURS OF ADOLESCENTS AND THEIR PERCEPTION TOWARDS EFFECTS OF HOOKAH USE ON HEALTH
 
Introduction: The aim of this study is to determine the negative risk-taking behaviours of adolescents and their perceptions towards the effects of hookah use on health, and to evaluate the correlation between them. Methods: The study was conducted in eleven high schools at different socio-economic levels in Sakarya, Turkey between the dates of March-April 2015. The sample of the study included 900 high school students volunteering for the study. The study was descriptive and correlational. The data were collected via a questionnaire and two scales called “Perception Scale of Effects of Hookah use on Health” and “Brief Sensation Seeking Scale of Adults”. Data were evaluated using SPSS 20. Results: It was found out that 50.3 % of the participants were women, 49.7 % were men and 95.2 % lived with their families. It was detected that total score averages for Brief Sensation Seeking Scale was 10.24±3.92 and it was 61.97±11.12 for Perception Scale of Effects of Hookah use on Health. There was a statistically significant correlation between Perception Scale of Effects of Hookah use on Health and Brief Sensation Seeking Scale of Adolescents. Though not a strong one, this correlation is negative (r = -0.204 p=0.001). Conclusion: It was determined that adolescents smoking and using hookah had higher levels of risk-taking behaviours while they had lower perceptions towards effects of hookah use on health.

Keywords: Adolescent, Cigarette Use, Hookah Use, Health Effects, Risk-Taking Behaviour

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.13

Tam Metin