Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: DİĞER TIP BİLİMLERİ  

İrem AKOVA, Öznur HASDEMİR
30-65 YAŞ KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA ORANLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma bir ilde 2015-2017 yılları arasında yapılan serviks kanseri tarama oranlarının belirlenmesi ve tarama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: 2015-2017 yıllarında ilimiz Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine (KETEM) başvuran 30-65 yaş arasındaki kadınlara yapılan HPV (Human Papilloma Virüs) testi ve servikal smear sonuçları değerlendirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından Ulusal HPV Laboratuvarı yazılımından geriye dönük olarak elde edilmiştir. Etik Kurul ve ilgili kamu kurumunun onayı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Bulgular: İlimizde hedef nüfusun 2015’te %38,3’ü, 2016’da %34,3’ü ve 2017’de %24’ü taranmıştır. Taramalar sonucunda HPV DNA sonucu pozitif gelen kadınların oranı 2015 (%2,5) ve 2016’da (%2,5) aynı iken 2017’de (%3,5) artış tespit edilmiştir. HPV DNA sonucu pozitif gelen kadınların smear testi sonuçları her üç yıl için de tip 16 görülme oranı tip 18 görülme oranından yüksektir. Tip 18 görülme oranında (%0,1) üç yıl boyunca değişme gözlenmemiştir. Sonuç: Serviks kanseri taramalarında ilimizde hedef nüfusa ulaşma oranında süreç ilerledikçe düşme söz konusudur. Tarama için önerilen hedefe ulaşmak için sadece Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve KETEM’lerin çabasının yeterli olmadığı, Aile Hekimlerinin de kendilerine kayıtlı hedef nüfuslarda bu taramalara önem vermeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Kanser Taramaları, HPV Testi, Servikal Smear Testi

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.3

EVALUATION OF CERVICAL CANCER SCREENING RATES AND RESULTS IN 30-65 YEARS WOMEN
 
Aim: This study is planned to conduct, in a city, to be determined cervical cancer screening rate which is done in between 2015-2017 years and to evaluate those screening results. Method: In 2015-2017, HPV (Human Papilloma Virus) test and cervical smear results of women aged between 30-65 years who applied to Family Health Centers (FHC) and Cancer Early Diagnosis and Screening Center (CEDSC) were evaluated. The data were obtained retrospectively by the researchers from the National HPV Laboratory software. Ethics committee and the related public Corporation permits were taken. While evaluating results descriptive statistical methods were used. Results: 38.3% in 2015, 34.3% in 2016 and 24% in 2017 of the target population in our province was scanned. As a result of scannings, women who have HPV DNA results were positive rates are the same (%2,5) in 2015 and 2016, however there is an increasing have been detected in 2017(%3,5). According to the smear test results of women with positive HPV DNA results, type 16 is higher than type 18 over these three years. There is no change on the rate on type 18(%0,1) for three years. Conclusion: In cervical cancer screening, the rate of reaching the target population in our province is decreasing as the process progresses. It is thought that not only the efforts of the Community Health Centers and CEDSCs are sufficient to reach the proposed target for screening, but also the necessary arrangements should be made for Family Physicians to give importance to these scans in the target populations registered to them.

Keywords: Cervical Cancer, Cancer Screening, HPV Test, Cervical Smear Test

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.3

Tam Metin